Sunday, February 14, 2010

ANC တခုတည္းသာဟိေၾကာင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးသစ္ကေျပာဆို

2/14/2010

ရခိုင္ျပည္ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ ၾကီးၾကပ္မႈနန္႔ ANC ညီလာခံ တခုကို ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္တနီရာမွာ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၆ ရက္နိန္႕ကေန ၉ ရက္နိန္႕ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခပါေရ။ ဂု ညီလာခံက ဥကၠဌ အသွ်င္ ဦးသီဟ၊ ဒုဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္၊ ဒုဥကၠဌ(၁) ခိုင္ေကာင္းစံနန္႔ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ကိုထြန္းေဇာ္၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးခိုင္စံလင္း႐ို႕ အပါအ၀င္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ၊ ဗဟုိေကာ္မီတီ စုစုေပါင္း (၁၅) ဦးကို ႐ြီးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခစြာကို တိြ႕ရပါေရ။ ညီလာခံ အၿပီးမွာ အသစ္ ျဖစ္ေပၚ လာေရ ေအအန္စီက ေပၚလစီေရးရာနန္႔ ပတ္သက္ျပီး ေယဘုယ် ယွင္းလင္းထားေရ ေၾကၿငာခ်က္ တေစာင္ ထုတ္ျပန္စြာကို တိြ႕ရပါေရ။ ယင္း ေၾကၿငာခ်က္ထဲမွာ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး အေပၚ အထူးအလီးပီး ေဖၚျပထားစြာကို တိြ႕ရေရ အတြက္  အေထြအေထြ အတြင္းေရးမွဴး အသစ္ ျဖစ္လာေရ ကိုထြန္းေဇာ္ကို အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးနန္႔ ပတ္သက္ပနာ သေဘာထားကို သိရေအာင္ နိရဥၥရာကအဂုပိုင္ တိြ႕ဆံု မိန္းျမန္းထားပါေရ။

---------------------------------------------------------------------------------------

မိန္း -
ANC အနီန္႕ ရခုိင္ျပည္သူတရပ္လံုး သီြးစည္းညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆၿိုပီး ANC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖၚျပထားစြာကို တိြ႕ရပါေရ။ လက္တိြ႕မွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား စည္းလံုး ညီညႊတ္ေရးက အဖတ္ဆယ္မရေအာင္ ျပိဳကြဲ နီပါေရ။ ယင္းေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား စည္းလံုး ညီညႊတ္ေရးကို ဇာပိုင္ တည္ေဆာက္လားဖို႔ဆိုစြာ ကိုေျပာျပပီးနိုင္ပါဖို႔လား။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္႐ို႕ အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးက နိန္ျပီးေက က်ေနာ္႐ို႕ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္း၊ ရခုိင္ျပည္မွာဟိေရ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု အသီးသီး၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး တိၾကားမွာ မတူ ကြဲျပားေရ အျခီခံမူဝါဒ သေဘာတရားဟိပါေရ။ ယင္းအေပၚမွာ က်ေနာ္႐ို႕ တတ္ႏိုင္သေလာက္ နိန္ျပီးေက တူညီေအာင္ ညွိႏိႈင္းလားပါဖို႔။

ၿပီးေက တေယာက္နန္႔ တေယာက္ တဖြဲ႕နန္႔ တဖြဲ႔ အၾကား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ နားလည္မႈဟိေအာင္၊ ၿပီးေက က်ေနာ္႐ို႕ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းတိကို လုပ္ျပီးမွ အျခီခံသေဘာ တူညီခ်က္တိအေပၚမွာ မူတည္ျပီးေက ဆက္လက္ျပီး ညီညႊတ္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းလားဖို႔ဆိုေရ သေဘာတရားတိဟိပါေရ။

မိန္း -
ANC စြာ တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕အစည္း တခုျဖစ္ေရအတြက္ ပါဝင္ေရ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးက ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္တိ ပါဝင္လာစြာကို တိြ႕ရပါေရ။ ယေကေလ့ အဂု ANC ဒုတိယ အၾကိမ္ ညီလာခံက ရီြးခ်ယ္ေရ အထဲမွာ AASYC က ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တိျဖစ္ေတ ဥကၠဌ႐ို႕ အေထြအေထြ အတြင္းေရးမွဴး႐ို႕က ပါဝင္လာျခင္း မဟိစြာက ဇာေၾကာင့္ပါလဲ။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္႐ို႕ ေဒ ဒုတိယအၾကိမ္ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားညီလာခံက ရီြးခ်ယ္ေရ နီရာမွာ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စံုစံုညီညီ တက္ေရာက္ကတ္ပါေရ။ ယင္းခ်င့္ကေတာ့ခါ က်ေနာ္႐ို႔၏ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း တက် ရီြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္မႈ အေပၚမွာ မူတည္ပါေရ။
AASYC က ေခါင္းေဆာင္တိအနီနန္႔ ထိပ္ပိုင္း နီရာတိမွာ မပါဆိုစြာက ညီလာခံမွာ တက္ေရာက္ေရ ကိုယ္စားလွယ္ အသီးသီး၏ ရီြးခ်ယ္မႈအေပၚမွာ မူတည္ပါေရ။

မိန္း - လြန္ခေရႏွစ္က မေလးယွားမွာ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္
ANC ညီလာခံ တခုကို က်င္းပခစြာကုိ တိြ႕ရပါေရ။ ယင္းညီလာခံနန္႔ ျဖစ္ေပၚလာေရ ANC အေပၚမွာ ဇာပိုင္ၿမင္ပါေရလဲ။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္႐ို႕ အနီနန္႔ကေတာ့ခါ
ANC စြာ တခုတည္းရာဟိပါေရ။ မေလးယွားမွာ ကိုညီညီလြင္႐ို႕ ဦးေဆာင္ျပီး ျပဳလုပ္ခေရ အစည္းအေဝးနန္႔ ပတ္သက္လို႕ ေျပာရေက ယင္းအခ်ိန္ မတိုင္ခင္ကပင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းခေရ ANC ၏ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္တိက ကိုညီညီလႊင္ကို တရားဝင္ ထုတ္ပယ္ ထားခၿပီးသားပါ။ ယင္းေၾကာင့္ ယင္း ANC နန္႔ပတ္သက္ျပီးေက တခုလည္းေၿပာစရာမဟိပါ။ ျပီးေက ANC စြာ ၂ ခု ဟိပါ။ တခုတည္းသာ ဟိပါေရ။ ျပီးေက ယင္း ANC ညီလာခံစြာ တရားမဝင္ ညီလာခံျဖစ္ေတ ဆိုစြာကို ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီးသား ျဖစ္ပါေရ။

မိန္း - ရိုဟင္ဂ်ာလို႕ အမည္ခံယူနီသူတိ အေပၚမွာ ဇာပိုင္သေဘာထား အျမင္တိ ဟိပါေရလဲ။

ေျဖ။ ။ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံကတ္ေတ လူတိနန္႔ ပတ္သက္ျပီးေက ေျပာရဖို႔ဆိုေက ရခုိင္ျပည္မွာ လြတ္လပ္ေရ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တရပ္ မေပၚေပါက္သရိြ႕ကာလပတ္လံုးကေတာ့ခါ က်ေနာ္႐ို႕ ယင္းကိစၥအေပၚမွာ ေျပေျပ လည္လည္ ေျဖယွင္းႏိုင္ဖို႔ မဟုတ္သိမ့္ပါ။ ယင္း အတြက္ေၾကာင့္လည္း စစ္မွန္ေရ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တခု ေပၚေပါက္ျပီး ရခုိင္ျပည္မွာ လြတ္လပ္ တရားမွ်တေရ လႊတ္ေတာ္တရပ္ ေပၚေပါက္မွသာ ေဒကိစၥကို ေျဖယွင္းႏုိင္ဖို႔လို႕ ေျပာခ်င္ပါေရ။
.....................................
( မင္းဆက္ခိုင္ ေမးျမန္းသည္။ ) 

(မူရင္း Narinjara မွၿမန္မာဘာသာသတင္းကို ရခိုင္ပိုင္တတ္ႏိုင္သေလာက္ၿပန္ထားပါသည္။)

0 comments:

Post a Comment