Saturday, September 11, 2010

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ႏွင့္ အိန္တာဗ်ဴး

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ႏွင့္ အိန္တာဗ်ဴး

9/10/2010ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကို ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ က ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ တန္းလြဲေခ်ာင္း ႐ြာမ ရြာသစ္တြင္ မီြးဖြားခသည္။

ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ ဆည္းပူး ရဟိခေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕မ်ားမွာ B.A (History and Religion) ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ (၁၉၅၉) ၊ B.A (Honors) Oriental History ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ (၁၉၆၀) ၊ M.A (History of Asia) ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ (၁၉၆၄) ၊ B.L (Law) ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ (၁၉၆၆) ၊ PhD (History of Southeast Asia) Monash University. Australia. 1979 စသည္ ႐ုိ႕ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေအးေက်ာ္သည္ ယခုအခါ အေမရိကန္တြင္ နိန္ထိုင္သည္။ ဆရာၾကီၤး ေဒါက္တာ ေအးေက်ာ္မွာ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးက ေလးစားရိုေသေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္သာမက လက္ဟိ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး အေပၚ မ်က္ၿခီ မျပတ္ ေလ့လာ သံုးသပ္ ကၽြမ္း၀င္နိန္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ အမ်ိဳးသား ပညာတတ္မ်ား ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ရီြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ စီစဥ္နိန္မႈအပါအ၀င္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား အနာဂတ္ အေျခအနီမ်ားကို ဆရာၾကီးကို မိန္းျမန္းရာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေျဖဆိုထားပါသည္။


--------------------------------------------------------------------------------------------

မိန္း။ ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ေလ့လာစံုစမ္းၾကည့္ေရအခါ ရခိုင္ျပည္သူတိက လက္ဟိစစ္အစိုးရ အေပၚ အထူး နာက်ည္းခ်က္တိ ဟိနိန္ျပီး သူ႐ို႕ ထူေထာင္ထားေရ ၾကံ႕ဖြံ႕ ပါတီကိုလည္း မလိုလားစြာ ကိုတိြ႕ရပါ ေရ။ ယေကေလ့ ရခိုင္ပညာတတ္တိ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူတိ ေလးစားေရ ဆရာ၀န္တိစြာ စစ္အစိုးရ ထူေထာင္ထားေရ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီက ၀င္ေရာက္ျပီး ရီြးေကာက္ပြဲမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႕ လုပ္နိန္စြာကို တိြ႕ရပါေရ။ ယင္း အေပၚ ဆရာၾကီး၏ျမင္ကို သိပါရစီ။

ေျဖ။ ။ ၾကံဖြံပါတီဆိုစြာက အစိုးရပါတီ၊ အစိုးရပါတီဆိုစြာက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေတ စစ္အာဏာကို တည္ေထာင္ နိန္ေရ အစိုးရ၏ ပါတီျဖစ္ေတ။ စစ္အစိုးရစြာ ျပည္သူတိကို ဆန္႕က်င္ေရ။ ဒီမိုကေရစီကို ဆန္႕က်င္ေရ။ လူ႕အခြင့္အေရးကို ဆန္႕က်င္ေရ။ ယင္းေၾကာင့္ စစ္အစိုးရကို လူတိ မႀကဳိက္။ ေနာက္တခုက စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေတ သက္တမ္း ၾကာလီ ၾကာလီ ဖြတ္ႀကဳိးမွာ ျပာစု ဆိုေရပိုင္ ျပည္သူတိ မြဲျပာတိ က်လာေရ။ တဒိဒိ တဒိဒိ အခုထိ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးစြာကို တိြ႕ရေရ။ ျပည္သူလူထုတိအ ေနီနန္႔ ဇာတခုမွ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းစြ မဟိ။ ယင္းပိုင္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းစြာ မဟိေတာ့ခါ တလမ္းလား ေမာင္းစနစ္။ ေနာက္တခါ စစ္တပ္မွ စစ္တပ္ ဆိုေရ ၀ါဒ လြမ္းမိုးလာေရ အတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္စြာ အင္မတန္မွ နစ္နာ ဆံုးယႈံးမႈဟိေရ။ ယင္းပိုင္ နစ္နာ ဆံုးယႈံး မႈဟိေရ အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူတိစြာ ဇာသူမွ ယင္းပိုင္ အစိုးရမ်ဳိးကို မၾကဳိက္။ ယင္းေၾကာင္း ေအပိုင္ အစိုးရမ်ဳိးကို မႀကဳိက္ေကေလ့့ ႀကံ႕ဖြံ႕စြာ အစိုးရ ပါတီျဖစ္နိန္လို႔ တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ ရခုိင္ျပည္မွာဟိေရ ပညာတတ္တိလို႕ ေခၚေရဆရာ၀န္တိစြာ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီမွာ ပါနိန္ရေရဆိုစြာက က်ေနာ္ျမင္တာကေတာ့ခါ အေၾကာင္း ႏွစ္ခုဟိပါေရ။ တခုက မပါေကမျဖစ္လို႕ ဖိအားပီးလို႕ တနည္းအားျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္နိန္ရလို႕ ပါ၀င္စြာ တပိုင္းျဖစ္ေတ။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရဖို႔ဆုိလို႔ဟိေက မိမိ၏ဆႏၵအရ ပါ၀င္စြာ မဟုတ္။ အလိုလို ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီးေက ဖိအားပီးလို႕ ပါ၀င္ရစြာျဖစ္ေတ။ ေအစြာက နံပါတ္တစ္ အခ်က္။ နံပတ္ႏွစ္ အခ်က္က - ခုနားက ဆရာ၀န္ပညာ သွ်င္ဆိုစြာက သမိုင္းပညာသွ်င္တိမဟုတ္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ သမုိင္း ပညာသွ်င္တိမဟုတ္ေတ အတြက္ေၾကာင့္ သမိုင္းကို ေလ့ေလ့လာလာ ဟိေရ လူတိျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ေမ။ ယင္းေၾကာင့္ ရခုိင္သမိုင္း၊ ဗမာသမိုင္းကို ေလ့ေလ့လာလာ ဟိေရလူတိစြာ ဇာပိုင္နည္းနန္႔မွ ႀကံ႕ဖြတ္မွာ မပါ၀င္ ခ်င္ကတ္။ ႀကံ႕ဖြတ္မွာ ပါ၀င္လားလို႕ဟိေက တသက္လံုး ႏွာမည္ေကာင္း ရလာေရ လူတိစြာ တသက္လံုး ခ်က္လာေရ ဒန္ေပါက္ ထမင္းအမႊီး အႀကဳိင္ထဲမွာ မစင္တစက္က်လားေရပိုင္ စားလို႕မရ။ ေသာက္လို႕မရ။ တသက္လံုး ႏွာမည္ပ်က္လားဖို႔ အစဥ္အလာတိဟိေရ။ ယင္းအတြက္တာေၾကာင့္ ေဒႀကံ႕ဖြတ္မွာပါေရ ပညာသွ်င္တိစြာ သူ႐ို႕ကိုယ္က်ဳိး ေကာင္းေကေကာင္းလိမ့္ေမ။ ရခုိင္ျပည္သူ ျပည္သားအက်ဳိးေတာ့ ေကာင္းလာမယ့္ အေၾကာင္းတရား မျမင္ဘူး။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုလို႕ရွိရင္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားေရး ကိုသြယ္ဖီလားေရ သူတိုင္းစြာ ရခိုင္ျပည္အက်ဳိးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔စြ မဟုတ္ပါဗ်ာယ္။

မိန္း။ ။ အခု ၾက႕ံဖြံ႕ပါတီက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ကတ္ဖို႔ ရခိုင္ပညာတတ္တိ ဆရာ၀န္တိစြာ တကယ္လို႕ အႏိုင္ရခေက ရခိုင္ျပည္နယ္ တိုးတက္ေရးနန္႔ ရခိုင္လူထု ေကာင္းစားေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔လို႔ ဆရာၾကီး ျမင္မိပါသလား။

ေျဖ။ ။ သူ႐ို႕ ပါလီမန္ လြတ္ေတာ္ အမတ္တိအနီနန္႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရ အပိုင္းက ႏွစ္ပိုင္းဟိပါေရ။ တပိုင္းက ဇာလဲဆိုလို႔ဟိေက သ႐တို႕ရီြးေကာက္ တင္ေျမွာက္လိုက္ေတ နယ္ျမီေဒသမွာ ေက်ာင္းလုိေရဆိုေက ေက်ာင္းပီးႏိုင္ေရ အပိုင္းဟိေမ။ ယေကေလ့ တမ်ဳိးသားလံုးနန္႔ ဆိုင္ေရ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးမွာေတာ့ခါ လံုး၀သံုးလို႕ မရပါ။ လံုး၀ ပါ၀င္ခြင့္လည္း ရဖို႔စြာမဟုတ္ပါ။ ပါ၀င္လို႕ ဟိေကလည္း သူ႐ို႕ပါတီ၏ အေရးယူမႈကို ခံရႏိုင္ဖြယ္ ဟိေရ။ ပါ၀င္ႏိုငဖို႔ စြမ္းရည္လည္း မဟိပါ။ ယင္းေၾကာင္း ခုနားက က်ေနာ္ေျပာေရ အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္း ထဲမွာ ေဒသတခုလံုးမွာ ပါ၀င္ေရ။ ဥပမာ - ေက်ာင္းေဆာက္ ပီးစြာက ရခုိင္ျပည္ တိုးတက္ေတလို႕ ေျပာလို႕ မရပါ။ ရခုိင္ျပည္ တိုးတက္တယ္ဆိုစြာက ရခိုင္တမ်ဳိးသားလုံုး တိုးတက္မွသာလွ်င္ ရခိုင္ျပည္တိုး တက္တာလို႕ သတ္မွတ္လို႕ရေရ။ ယင္းပိုင္ တိုးတက္ေတအထဲမွာ က်ေနာ္ျဖစ္စီခ်င္စြာက ရခိုင္ျပည္မွာ ရခုိင္သမိုင္းကို သင္ရ ေမ။ ေအစြာက အေရးၾကီးေရ အခ်က္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင္း ေနာက္တခ်က္က ရခိုင္လူငယ္တိစြ ရခိုင္စာကို သင္ရမည္။ ေဒခ်င့္ကလည္း အေရးၾကီးေရ အခ်က္တခု။ ေနာက္တခုက ရခုိင္ေက်ာင္းသား လူငယ္တိစြာ ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ နန္႔ ပတ္သက္ေတ ဓေလ့ထံုးစံတိကို စနစ္တက် သင္ပီးေရ အတြက္ေၾကာင့္ ေနာင္အခါမွာ ရခုိင္ျပည္အတြက္ တာ၀န္ကိုျဖစ္စီ၊ ျမန္မာျပည္ တျပည္လံုး အတြက္ ေပးအပ္တဲ့ တာ၀န္ကို ျဖစ္ေစ၊ ဆထက္တပိုး သယ္ပိုးေဆာင္ ရြက္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ယံုၾကည္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုလို႕ဟိေက စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ သံုးလမ္းေမာင္ ေလးလမ္းေမာင္း စနစ္ ဟိေရ။ စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ တရုတ္စာလည္း သင္ရေရ။ အဂၤလိပ္စာလည္း သင္ရေရ။ မေလးစာလည္း သင္ရေရ။ တမီးစာလည္းသင္ရေရ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ လူတေယာက္စြာ စာတိြအမ်ားၾကီး တတ္ေတအခါမွာ သူလုိခ်င္ေရ အခ်က္အလကတိနန္႔ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ေအာင္ ဇာတိ လုပ္ေမဆိုေရ သူ႕႐ုိ႕စိတ္ထဲမွာ ေပၚလာစြာတိကို အေကာင္အထည္ေဖၚလို႕ ရေရ။ ယင္းေၾကာင့္ ေဒပုဂၢဳိလ္တိစြာ ခုနားက ႀကံ႕ဖြတ္ပါတီမွာ ပါေရလူတိ ရခုိင္ျပည္တမ်ဳိးသားလံုး၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးတရားကိုေတာခါ ့ ဇာနည္းနန္႔မွ မေဆာင္ရြက္ႏိုငး။ ေဆာင္ရြက္ေက ဇာသူနန္႔ လားလို႔ဆန္႕က်င္ဖို႔လဲဆုိေက ဗမာနန္႔ လားဆန္႕က်င္မွာ ေသခ်ာေရ။

မိန္း။ ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာတိက လယ္သမားတိ၊ ပညာတတ္ လူငယ္ တိအနီနန္႔တြိ႔ေရအခါမွာ သူ႐ို႔က ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္မွာ ရခိုင္အေျချပဳ အမ်ိဳးသားပါတီတိကိ္ု ေထာက္ခံမူတိ အထူး တိုးပြားနိန္ေရလို႔ ေျပာပါေရ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီတိ မဲရဖို႔လို႕လည္း ေျပာပါေရ။ ၿပီးေကေက်ာက္ျဖဴမွာ ပညာတတ္ၾကီးတိစြာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီတိမွာ အခုအခါ တက္တက္ၾကြၾကြနန္႔ ေဆာင္ရြက္ နိန္ကတ္စြာကို တြိ႔ရပါေရ။ အယင္က ေအပိုင္အေျခအေနမ်ိဳး မဟိခဖူးလို႕သိရပါေရ။ ယင္းအေပၚမွာဂါ ဆရာ ၾကီး ဇာပိုင္ျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္က ေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႕သားလို႕ ေျပာေကေလ့ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမဳိ႕သားလို႕လည္း က်ေနာ္ကေျပာလို႕ရေရ။ ဇာေၾကာင့္လည္းဆိုေက က်ေနာ္ အမ်ဳိးသမီးက ေက်ာက္ျဖဴသူပါ။ ရခုိင္သမ စစ္စစ္ပါ။ ေနာက္တခုက က်ေနာ္စြ ေက်ာက္ျဖဴ ေကာလိပ္က ထြက္လာေရ ေက်ာင္းသားေဟာင္း တဦးျဖစ္ေတ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴလို႕ ေျပာလိုက္လို႕ ဟိေက ေက်ာက္ျဖဴစြာ က်ေနာ္ၿမဳိ႕ ျဖစ္ေတ။ ေက်ာက္ျဖဴနယ္က က်ေနာ္နယ္ ျဖစ္ေတ။ ေနာက္တခုက ေက်ာက္ျဖဴမွာနိန္ေရ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္မွာနိန္ေရ လူငယ္တိ ေက်ာင္းနိန္ဖက္တိ က်ေနာ္မွာ အမ်ားၾကီးဟိေရ။ သံေယာဇဥ္လည္းဟိေရ။ ယင္းေၾကာင္း ခုနားက မိန္းေရပိုင္ ေက်ာက္ျဖဴနယ္မွာ ဟိေရ ရခုိင္လူငယတိ ပညာတတ္တိစြာ ရခုိင္ျပည္၏ ဇာတိျဖစ္ေတ ရခိုင္အမ်ဳိးသား၏ အက်ဳိးကို သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ပါတီကို ေထာက္ခံအားပီးကတ္ေတဆိုစြာကို က်ေနာ္အနီနန္႔က အင္မတန္မွ ၀မ္းေျမာက္ေတ။ အင္မတန္မွလည္း ဂုဏ္ယူေရ။ က်ေနာ္သူငယ္ခ်င္းတိ ယင္းအထဲမွာ ပါဖို႔ပါ။ က်ေနာ္ တပည့္ လက္သား တိလည္းပါဖို႔ပါ။ က်ေနာ္သူငယ္ခ်င္းတိကိုလည္း က်ေနာ္အမ်ားၾကီး ခ်ီးက်ဴးေရ။ ေလးစားေရ။ ေနာက္တခုက က်ေနာ္ တပည့္ လက္သားတိ ဆိုလို႕ဟိေကလည္း က်ေနာ္ေလး စားေရ။ ဇာေၾကာင္းလည္းဆိုေက နံပါတ္တစ္က အျမင္မွန္ရစြာ။ အျမင္မွန္ဆိုစြာ ဇာလည္းဆိုလို႔ဟိေက ေအနီရာမွာ က်ေနာ္႐ို႕ ရခိုင္တိစြာ ရခုိင္ အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ရေမ။ ရခုိင္ေတိစြာ ရခုိင္တိအက်ဳိးကို မေဆာင္ရြကေက ဇာသူကလည္း လာၿပီးေက ေဆာင္ရြက္ ပီးစရာအေၾကာင္းမဟိ။ တရုတ္ကလာၿပီးေက ကူညီဖို႕ အေၾကာင္းတရားမဟိိ။ ကုလားကလည္း လာကူညီဖို႔ အေၾကာင္းတရား မဟိိ။ တရုတ္တိ၊ ကုလားတိလာေရဆိုစြာက သူ႐ို႕ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ လာစြာ။ က်ေနာ္႐ို႕ ရခုိင္သူရခုိင္သား။ က်ေနာ္႐ို႕ ရခုိင္လူမ်ဳိးတိ၏႕ ေကာင္းစားေရးကို လာလုပ္စြာ မဟုတ္း။ ေအခ်င့္ကို က်ေနာ္႐ို႕က သတိျပဳရဖို႔။ ေနာက္တခ်က္က ေဒပိုင္ အျမင္မွန္ရစြာက အထူး ေကာင္းေရ။ ကုိယ့္မိ ကိုယ့္ဖ၏ ဇာတိသီြး ဇာတိမာန္ ကိုယ့္မိကိုယ့္ဖ၏ ဘိုးဘီးဇူးဇိုင္က တည္ေထာင္ခကတ္ေတ က်ေနာ္႐ို႕ ရခုိင္ျပည္ ရခိုင္ျမီစြာ အင္မတန္ တန္ဖိုးဟိေရ။ ငါ႐ို႕ ေစာင့္ေယွာက္ ရဖို႔ဆိုေရ အျမင္မွန္ရစြာက ကိုယ့္မိကိုယ့္ဖ၏ ေမတၱာတရား ကိုယ့္မိ ကိုယ့္ဖ၏ ေစတနာ၊ ကိုယ့္မိကိုယ္ဖ၏ ေက်းဇူး တရားကို ျပန္ဆပ္ရာေရာက္ေတ။ ယင္းပိုင္မွ မဟုတ္ပဲနန္႔ ကုိယ့္အိမ္မွာ မိဘတိ ေကၽြးမီြးလုိက္ေတ ထမင္းဟင္းကို စားၿပီးေက ေယာကၡမအိမ္ကို လားလို႔ လယ္ထြန္ေရ အျဖစ္မ်ဳိး ျဖစ္နိန္ေက ေအစြာက အေမေက်ာ္ ေဒြးေတာ္ လြမ္းေရပိုင္ ျဖစ္နိန္လိမ့္ေမ။ ေနာက္တခုက ရခုိင္မွာ နယ္နမိတ္သတ္ မွတ္ထားေရ ရခုိင္ရိုးမ ေတာင္ဆိုစြာ ဟိေရ။ ေဒရခုိင္ရိုးမေတာင္ကို ေက်ာ္ၿပီးေက အျခားပါတီကို ေထာက္ခံ အားပီးနိန္ေက မွားေရသာဓကတိ အမ်ားၾကီးဟိေရ။ ယင္းအမွားလမ္းတိကို မလိုက္မိဖို႕အတြက္ အၿမဲ သတိျပဳရဖို႔။ ယင္းပိုင္ လမ္းမွားခလို႕ က်ေနာ္႐ို႕ ရခုိင္ျပည္သူျပည္သားတိ လိုအပ္နိန္ေရ ပန္းတိုင္ကုိ မေရာက္ႏိုင္စြာျဖစ္ေတ။

မိန္း။ ။ ေနာက္တစ္ခုက ဆရာၾကီး၏ ခ်က္ျမဳပ္ျမီ ျဖစ္ေတ ေတာင္ကုတ္စြာ စစ္အစိုးရ ဆန္႕က်င္ေရး ဒီမုိကေရစီ အေရး အတြက္ ရိွဆံုးမွာ ပါခေရၿမိဳ႕ျဖစ္ေတ။ အမ်ိဳးသားေရး အပိုင္းမွာလည္း အတက္ၾကြဆံုး ျမိဳ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ဆရာၾကီး႐ို႕ပိုင္ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လာေရ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးတိကို မီြးထုတ္ရာ အရပ္လည္း ျဖစ္ပါေရ။ ယကေလ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီတိ ေတာင္ကုတ္မွာ ရပ္တည္ခြင့္ မရေရပိုင္ ရီြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးကုိေတာင္မွ တင္သြင္းခြင့္မရခလို႕ သိရပါေရ။ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးနန္႔ တစညကေတာင္မွ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္အျပည့္ တင္သြင္း ႏိုင္ချပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီတိက မတင္သြင္းႏိုင္ခစြာ ဇာေၾကာင့္လို႕ ထင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ေတာင္းကုတ္ၿမဳိ႕နယ္က ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ ရခုိင္အမ်ဳိးသားေရးရာ လႈပ္ရွားမႈတိမွာ ရွိတန္းက ပါေရဆိုစြာက အမွန္ပါ။ အင္မတန္မွ ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္ပါေတ။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ေျပာရေက ၁၇၈၄-ခုႏွစ္ ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းစြာ ရခုိင္ျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ေတအခါမွာ ပထမဦးဆံုး ရွိတန္းမွ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ရခုိင္ျပည္သူ အားလံုး အတြက္ ခုခံ ေတာ္လွန္ ခေရ ေခါင္းေဆာင္စြာ ေတာင္ကုတ္နယ္စား တန္းလြဲစားက်ားရည္၀တ္ ဗိုလ္ေက်ာ္ထြီး ျဖစ္ပါေရ။ ယင္းဗိုလ္ေက်ာ္ထြီး ပထမဆံုး ခုခံေတာ္လွန္ေရ အေၾကာင္းနန္႔ ပတ္သက္လို႕ ဦးေမာင္ေမာင္တင္ ျပဳစုေရ ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇာ၀င္မွာ သံုးေလးေၾကာင္းေလာက္ရာ မွတ္တမ္း တင္႐ြီးထားပါေရ။ က်ေနာ္ကိုယ္ပိုင္စာအုပ္မွာေတာ့ခါ ေနာင္လာေနာက္ သားတိ ဖတ္လို႕ရွိရင္ဟိေက လြယ္လြယ္ကူကူနန္႔ တိြ႕ေအာင္ဆိုၿပီးေက မွင္နီနန္႔ တားထားပါေရ။ တန္းလြဲကို ေရာက္ဖူးသူ လူတိုင္းသိပါေရ။ ၿမဳိ႕ေတာင္၊ ယမ္းတိုက္ေတာင္၊ သိမ္ေတာင္ စေရနိန္ရာတိစြာ အင္မတန္႐ွိက်ေရ နိန္ရာတိျဖစ္ေတ။ ေနာက္ၿပီးေက က်ေနာ္႐ို႕ အေရွ႕ေတာင္အာယွမွာ အေရးၾကီးေရ ေက်ာက္စာ တခုျဖစ္ေတ ေယဓမၼာ ဂါထာ ေက်ာက္စာကို တန္းလြဲေခ်ာင္း ငလံုးေမာ္ရြာမွာတိြ႕ရေရ။ ေနာက္ၿပီးေက မၾကာခင္က ရြာမဘုန္းၾကီးေက်ာင္း အနီးမွာဟိေရ ေမာင္းထာင္းမွာ ဘုရားတဆူ ေပၚလာေရ။ ဓါတ္ေတာ္တိလည္း အမ်ားၾကီးရေရ။ ယင္း ဘုရားဆင္းထုေတာ္၏ ေအာက္ျခီမွာ ျဗဟၼီ စာနန္႔တိြ႕ရေရ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင္း သမိုင္းေၾကာင္းအရ အလြန္႐ွိက်ေရ သမိုင္းေၾကာင္း ျဖစ္ေတ။ ေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႕နယ္သူ ၿမဳိ႕နယ္သားတိစြာ ရခုိင္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ေက်ာ္ထြီး၏ သားသမီး ျမီးျမစ္တိ ျဖစ္ေတ။ ယင္း ဗိုလ္ေက်ာ္ထြီးစြာ ရခုိင္ျပည္အႏွံ စည္းရံုးၿပီးေက ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္၏ က်ဴးေက်ာ္မႈကို အျပန္အလွန္တိုက္ခစြာ၊ ရခုိင္သမုိင္း မွတ္တမ္းမွာေတာ့ခါ အက်ယ္အ၀န္း အေထာက္အထားတိကိုတိြ႔ရေရ။ ေဒအစဥ္အလာက ေတာင္ကုတ္ နယ္သူ နယ္သားေတြ၏ ရိုးတြင္းျခင္ဆီထဲမွာ ဟိနီတုန္းရာျဖစ္ေတ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အခုလူငယ္တိစြာ ရခုိင္ တမ်ဳိးသားလံုး၏ အက်ဳိးအတြက္ အနစ္နာခံၿပီးေက ႐ွိတန္းက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိန္စြာက ဗိုလ္ေက်ာ္ထြီး၏ အစဥ္အလာကို ျပန္လည္ ေဖၚထုတ္ ျခင္းသာ ျဖစ္ေတ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႕သူ ၿမဳိ႕သားေတြစြာ ဘိုးစဥ္ ေဘာင္ဆက္က ေတာ္စပ္ခေရ ရခုိင္အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ တန္းလြဲစား၊ ေတာင္ကုတ္စား၏ ေက်းဇူးကို ေထာက္ထားေမဆိုေက ႀကံ႕ဖြတ္ပါတီကို တနယ္လံုးက သပိတ္ေမွာက္ဖို႕ပါ။ ေဒေလာက္ သမုိင္း အစဥ္အလာၾကီးမားေရ ေတာင္ကုတ္ နယ္သူနယ္သားတိ၏ ၾကီးမားေရအစဥ္အလာကို ဆန္႕က်င္ၿပီးေက ရခုိင္တိုင္းရင္းသား တိုးတက္ေရးပါတီကို မဲဆႏၵ ပီးခြင့္မရစြာကေတာင္ကုတ္ ၿမဳိ႕နယ္သူ ၿမဳိ႕နယ္သားတိစြာ အင္မတန္မွ ရွက္စရာလည္း ေကာင္းေရ။ ၀မ္းနည္းစရာလည္းေကာင္းေရ။ က်ေနာ္က ေတာင္ကုတ္ကဆိုေတာ့ခါ အကေယာင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေတ။ မျဖစ္သင့္စြာ ျဖစ္ေတလို႕လည္း ယူဆမိေရ။

မိန္း။ ။ ေတာင္ကုတ္က ရခိုင္အမ်ိဳးသား ကုိယ္စားျပဳ ပါတီတိကို လက္မခံဆိုၿပီးေက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သတင္းတိ ထြက္ေပၚနိန္စြာတိကို ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ၾကားနိန္ရပါေရ။ ယင္းအေပၚ ဆရာ ၾကီးက ဇာပိုင္လိုျမင္ပါေရလဲ။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္က ေတာင္ကုတ္သားဆိုေတာ့ခါ ေတာင္ကုတ္က လူတိကိုလည္း က်ေနာ္ တယ္လီဖံုးနန္႔ မိန္းၾကည့္ေရ။ ေနာက္တခါ စံုစမ္း ေထာက္လွမ္း ၾကည့္ေရ အခါမွာေတာ့ခါ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားကို အေျခခံေရ ပါတီ တခုမွ ပါခြင့္မရလို႕ သိရလို႔ ေတာင္ကုတ္သားအနီနန္႔ က်ေနာ္အင္မတန္မွ ရွက္ေတ။ အင္မတန္မွ စိတ္မေကာင္းလည္း ျဖစ္ေတ။ ေတာင္ကုတ္သားလို႔ ေျပာေကေလ့ ေတာင္ကုတ္က ပါေမာကၡတေယာက္ကေဒပိုင္ေျပာေရဆိုစြာ အင္မတန္မွအေရးၾကီးေရ။ ဇာေၾကာင့္လည္း ဆိုလို႕ဟိေက ေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႕၏ အျဖစ္အပ်က္ အေျခအနီက ေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႕မွာ ႀကံ႕ဖြတ္က ေတာင္ကုတ္ ၿမဳိ႕စားပိုင္ခံနိန္ေရ “ေက်ာက္ေတာင္”။ ေက်ာက္ေတာင္ ဆိုေရ သူက အားလံုး ဦးစီးေဆာင္ရြက္လုပ္နိန္ေရအခါမွာ ေတာင္ကုတ္ ၿမဳိ႕နယ္ တခုလံုးစြာ ေက်ာက္ေတာင္၏ ၿမဳိ႕နယ္တခုပိုင္ ျဖစ္နိန္ေရ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေဒေက်ာက္ေတာင္က ဦးစီး လုပ္ၿပီးေက အာဏာတိယူၿပီးေက အျခားျခားလူတိကို သိမ္းသြင္းလို႔ လုပ္စြာ။ ေထာက္လွန္းၿပီး တမ်ဳိး၊ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီးတမ်ဳိး၊ ယင္းပိုင္လုပ္ေတ အျပင္ စီးပြားေရး အရလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္စြာကို တိြ႕ရေရ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္အနီနန္႔ ေျပာခ်င္စြာကေတာ့ခါ ေဒေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႕နယ္က ရခုိင္တိုင္းရင္းသားပါတီ ၀င္ခြင့္မရ ဆိုစြာ ေက်ာက္ေတာင္က လုပ္စြာ။ ယင္းေက်ာက္ေတာင္၏ ၾသဇာအာဏာစြာ ေတာင္ကုတ္ၿမဳိနယ္မွာ လႊမ္းမိုးနိန္သမွ် ကာလပတ္လံုး ေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႕နယ္စြာ တခါလည္း မေကာင္းစား။ တခါလည္း ဒီမိုကေရစီမရ။ က်ေနာ္႐ို႕ ေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႕နယ္စြာ အင္မတန္တိုးတက္ေတ ၿမဳိ႕နယ္ ပညာတတ္တိ အင္မတန္ထြက္ေတ၊ ပညာသွ်င္တိ အင္မတန္ထြက္ေတ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ေကေလ့ ေဒေက်ာက္ေတာင္ပိုင္ စီးပြါးေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး ၾသဇာလြမ္းမိုးေရအခါမွာ က်ေနာ္႐ို႕ ၂၁ ရာစုကို မလားပဲ ၁၉ ရာစုကို ျပန္လားနိန္ေရ ျမီသွ်င္ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ ေတာင္ကုတ္နန္႔ တူေရ။ ေတာင္ကုတ္စြာ အင္မတန္ ေခတ္ေနာက္က် လားဖို႔။ ယင္းအတြက္တာေၾကာင္း ေဒပိုင္တေယာက္တည္း လက္၀ါးၾကီးအုပ္စနစ္ကို ေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႕သူၿမဳိ႕သား၊ ေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႕နယ္မွာဟိေရျပည္သူတိအားလံုးက ေတာ္လွန္ ပစ္ရဖို႔။ အျမစ္ျဖတ္ပစ္ရဖို႔။ ေဒပိုင္အျမစ္ ျပတ္လားမွ က်ေနာ္႐ို႕ ေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႕နယ္စြာ ကိုယ့္မင္း၊ ကိုယ့္ခ်င္း၊ ကိုယ့္အပင္ ကိုယ့္အေျခအနီနန္႔ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖဳိးလာေရ ၿမဳိ႕နယ္ တနယ္ျဖစ္မွာ ေသခ်ာေရ။ ယင္းပိုင္မဟုတ္ေက တခါလည္း မတိုးတက္၊ တခါလည္းလူရာမ၀င္ ျဖစလားဖို႔။

မိန္း။ ။ ျပည္ပမွာ ေရာက္ဟိနီေရ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတိစြ အခုအခါ ေတာင္ပိုင္း ေျမာက္ပိုင္းဆိုေရ စိတ္ထားတိမဟိဘဲ အထူး ညီညီညြတ္ညြတ္နန္႔ ရခိုင္အေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္နိန္စြာကို တြိ႔ရပါေရ။ ရခိုင္ ေတာ္လွန္ေရးထဲက လူငယ္တိ ထဲမွာလည္း ရမ္းျဗဲ ေက်ာက္ျဖဴဖက္က လူငယ္တိ ပိုမ်ားလာ စြာကို တိြ႕ရပါရေရ။ ေဒခ်င့္က အမ်ိဳးသားေရး အတြက္ ေကာင္းေရ လကၡဏာ ျဖစ္ပါေရ။ ေအထက္ပိုၿပီး ညီညြတ္ေအာင္ ဇာတိကို ေရွာင္ျပီး ဇာတိကို လုပ္သင့္ေရဆိုစြာကို ဆရာၾကီး ေျပာျပ ပီးစီခ်င္ပါေရ။

ေျဖ။ ။ ရခုိင္လူငယ္တိစြာ ေတာင္ပိုင္းေျမာက္ပိုင္း စိတ္ဓါတ္မဟိစြာ က်ေနာ္႐ို႕ရခုိင္ျပည္အတြက္ အင္မတန္မွအေရးၾကီးေရ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင္း မေလးရွား႐ို႕ ထိုင္း႐ို႕ကို ေရာက္နိန္ေရ ရခုိင္လူငယ္တိကို က်ေနာ္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး တိြ႔ဆံုခြင့္ရေရ။ သူ႐ို႔၏ အခက္အခဲတိကိုလည္း နိန္႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ေျဖယွင္း ပီးနိန္ရပါေရ။ ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ပိုင္း စိတ္၀မ္း ကြဲျပားမႈစြာ တစစ ေပ်ာက္ကြယ္လားစြာကိုတြိ႔ရေရ။ အခက္အခဲ အက်ပ္တည္း တိြ႕ေရအခါမွာ ရခုိင္တိကို ရခုိင္ကရာ ကူညီ ေစာင့္ေယွာကကတ္ေတ။ မည္သည့္ အျခား လူမ်ဳိးတိမွ ရခုိင္တိကို ေစာင့္ေယွာက္စြာကို မတိြ႕ဖူး။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ရခုိင္ကို ရခိုင္ ေစာင့္ေယွာက္ရေမဆိုေရ အသိ စိတ္ဓါတ္စြာ ရခုိင္လူငယ္ထဲမွာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ဟိလာေရ။ ေနာက္တခ်က္က ရခုိင္ အႏုပညာသွ်င္တိ သီဆိုထားေရ ဂႏၵ၀င္ ေျမာက္ ေတးျခင္းတိကို အ၀ီးေရာက္ရခုိင္တိလြတ္လပ္စြာနား ေထာင္ႏိုင္ခြင့္ဟိလို႕လည္း ရခုိင္တိ၏ စည္းရံုးမႈစြာ ပိုမိုခိုင္မွာ လာေရ။ “မင္းလဲရခုိင္ ငါလဲရခုိင္”ဆိုေရ အယူအဆစြာ ရခုိင္လူငယ္တိ၏ ရင္ထဲမွာ စြဲၿမဲလာတယ္။ ေနာက္တခ်က္က ဗမာျပည္တြင္းမွာ ထုတ္၀ီခြင့္ မရေရ ရခုိင္ သမိုင္းတိ ရခုိင္ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚတိကို ရခုိင္လူငယ္တိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖတ္ခြင့္ ေလ့လာခြင့္ဟိေရ အတြက္ေၾကာင့္ ရခုိင္တိ၏ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓါတ္ ပိုမိုႏိုးၾကားလာစြာနန္႔ အတူ ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ပိုင္း ခြဲျခားမႈလည္း ေပ်ာက္ကြယ္လာခေရ။ ရခုိင္အစ ဒြါရ၀တီက ဆိုေရ ရခုိင္သမိုင္း အေၾကာင္း ကိုလည္း အားလံုး သူက နားလည္ လာကတ္ေတ။ ကမၻာ့႐ွိအေဟာင္းဆံုး ၿမဳိ႕သံုးၿမဳိ႕ထဲမွာ ဒြါရာ၀တီ ၿမဳိ႕လည္း ပါ၀င္ေရ အတြက္ေၾကာင္း ဂြသူ ဂြသား။ သံတြဲသူ သံတြဲသားတိစြာလည္း အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓါတ္ ပိုမိုႏိုးၾကား လာခေရ။ ခြဲျခားမႈ ကင္းလာခေရ။

မိန္း။ ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ လက္ဟိေဆာင္ရြက္နိန္ေရမီဒီယာထဲမွာ ေရဒီယို၊ သတင္းစာ၊ အိြင္လိုင္း၊ ၀က္ဆိုက္ အျပည့္အစံုဟိပါေရ။ ရခိုင္ျပည္နန္႔ အနီးဆံုးနိန္ရာမွာ ေဆာင္ရြက္နိန္ေရအတြက္ လူထု နားထဲကို ေရာက္ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေရ။ ဆရာၾကီးအနီနန္႔ ရခိုင္ျပည္သူတိ၊ ေက်ာင္းသား လူငယ္တိကို ေျပာစရာ စကားတိဟခေက ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ သ႐ို႕ထဲကို ေရာက္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ပို႔ေဆာင္ပီးႏိုင္ပါေရ။ ယင္းေျပာျပခ်င္ေရ စကားတိကို ေျပာၾကား ပီးစီလိုပါေရ။ ဇာေၾကာင့္ ယင္းစကားကို အမွာပါးခ်င္ရစြာလဲ ဆိုစြာကိုလည္း စေကေခ်ေလာက္ယွင္းျပပီးစီခ်င္ပါေရ။

ေျဖ။ ။ ရခုိင္ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားနန္႔ ရခိုင္လူငယ္မ်ားကို က်ေနာ္၏ ဆႏၵကို ေျပာခြင့္ရေရအတြက္ေၾကာင့္ အင္မတန္မွ ေက်းဇူး တင္ပါေရ။ က်ေနာ္ ျဖစ္စီခ်င္ေရ အေၾကာင္းအရာတိကို တင္ျပပါရစီ။ ရခုိင္တိစြာ ရခိုင္ပီသေအာင္ ဦးစြာပထမ လုပ္ရေမ။ ရခုိင္ဆိုစြာက အမ်ဳိးကိုေစာင့္ေရ။ သီလကိုေစာင့္ေရ။ သီလထဲမွာ ဗုဒၵဘာသာ ပါ၀င္ေရ အျပင္ ရခိုင္စကားလည္းပါေရ။ ယင္းအတြက္ေၾကင္း ရခုိင္တိစြာ ရခုိင္ပီသဖို႕ အတြက္ အဓိက အေျခခံႏွစ္ခ်က္ လိုအပ္ေတ။ တခ်က္က ဗုဒၵဘာသာျဖစ္ဖို႕။ ေနာက္တခ်က္က ရခုိင္ စကားေျပာဖို႕ ျဖစ္ပါေရ။ ေဒနိန္ရာမွာ က်ေနာ္႐ို႕ ရခိုင္တိုင္း ရခိုင္ဆရာေတာ္တိုင္းက လူနည္းစု တိအေပၚမွာ အထင္ေသးေရ စိတ္ဓါတ္တိကို ေဖ်ာက္ပစ္ရဖို႔။ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ျဖစ္ ေအာင္ စည္းရံုး အားပီးရဖို႔ တာ၀န္ဟိေရ။

မေလးယွားႏိုင္ငံမွာေတာ့ခါ မေလးယွားမွာလူငယ္တိက (Ornag Malayu လို႕ ေျပာေက မေလးႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး ၁၊ မူဆလင္ျဖစ္ရဖို႔။ ၂။ မေလးစကားေျပာရဖို႔။ ေဒအတိုင္း Origin (ရခုိင္)လို႕ေျပာေက ၁၊ ဗုဒၶၶဘာသာျဖစ္ ရဖို႔။ လ၂၊ ရခုိင္စကား ေျပာရဖို႔။ေဒအယူအဆစြာ အ၀ီးေရာက္ ရခုိင္တိမွာ ပိုမို ခိုင္မာလာေရ။ ေဒအခ်က္ကိုလည္း ျမီေတာင္ေျမာက္ပီး ရဖို႔။ ရခုိင္ျပည္ တိုးတက္ေရး အတြက္ က်ေနာ္စိတ္တိုင္းက်လုပ္ရ ဖို႔ဆိုလို႔ဟိေက အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ေရ လူငယ္တိုင္းစြာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (Arakan National Guard) ကို အနည္းဆံုး ေျခာက္လ၀င္ၿပီး စစ္ပညာသင္ရဖို႔။ ေဒပိုင္စစ္ပညာသင္ထားစြာက တကုိယ္ေတာ္ လံုၿခံဳေရး အတြက္လည္း အေရးၾကီးေရ။ ရခုိင္ျပည္လံုၿခဳံေရး အတြက္လည္း အေရးၾကီးေရ။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္လည္း အေရးၾကီးေရ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ရခုိင္လူငယ္တိစြာ ရခိုင္ျပည္ေစာင့္ တပ္မေတာ္မွာ ၀င္ေရာက္အမႈ ထမ္းလို႕ဟိေက တေယာက္နန္႔ တေယာက္ အင္မတန္ ရင္းႏွီးၿပီး ဆိုးတူေကာင္းဖက္ ျဖစ္လားကတ္ဖို႔။ ေနာက္ၿပီးေက ေဒသင္တန္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာကိုလည္း သင္ပီးရဖို႔။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရလ်င္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ရခုိင္သမိုင္းကို လူတိုင္း ရခုိင္တိုင္း သင္ခြင့္ဟိရဖို႔။ ရခုိင္စာကိုလည္း ရခုိင္တိုင္းသင္ရဖို႔။ တတ္ရဖို႔။ ရခုိင္ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာတိကိုလည္း ရခုိင္တိုင္းနားလည္ရဖို႔။ ေလးစားရဖို႔၊ ေနာက္ၿပီးေက အေရးၾကီးေရ ကိစၥက တေယာက္နန္႔ တေယာက္ မသင့္မတင္ ျဖစ္လာလို႕ဟိေက ပုဂၢဳိလ္ ေရးရာကို ႐ွိတန္း မတင္ပဲ အမ်ဳိးသားေရး ကိစၥကိုသာလွ်င္ ႐ွိတန္းတင္ျခင္းအားျဖင့္ စုစည္း ညီညာႏိုင္ရဖို႔။ ေနာက္အေရးၾကီးေရ အခ်က္တခုက ရခုိင္တိစြာ ျမန္မာျပည္မွာလည္း လူနည္းစု မေလးယွား၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ စေရႏိုင္ငံ တိမွာလည္း လူနည္းစု၊ ေဒပိုင္ လူနည္းစု ျဖစ္ေတဆိုေရ အခ်က္ကို သီေအာင္ထိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲမွတ္ၿပီး လူအမ်ားစု ထက္ေတာ္ေအာင္ ၾကဳိးစားရဖို႔ စိတ္ဓါတ္၊ ႀကဳိးစားခ်င္ေရစိတ္ဓါတ္၊ ႀကဳိးစားရဖို႔ဆိုေရ ခံယူခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်မွတ္လာလို႕ ဟိေက ရခုိင္တိစြာ ေဒထက္ ပိုမို စည္းရံုးလာဖို႔။ ေတာ္လာဖို႔။ က်ေနာ္ကေတာ့ခါ ရခုိင္ျပည္ကို ကိုအစၥေရးႏိုင္ငံပိုင္ျဖစ္စီခ်င္ေရ။ အစၥေရးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာဖို႕ အတြက္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတိစြာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကဳိးစားခရေရ။ အစၥေရးႏိုင္ငံစြာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ ေပ်ာက္လားေရ။ ရခုိင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ေပ်ာက္လားစြာက ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာေလာက္ရာဟိသီးေရ။ ဂ်ဴးတိစြာ ဥာဏအင္အား၊ ကာယအင္အား ျပည့္စုံေအာင္ သူမတူေအာင္ ၾကဳိးစားေရ။ ႀကဳိးစားၿပီးေက အစၥေရးႏိုင္ငံကို ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရ။ အဓိကက ရခုိင္တိစြာ ရခုိင္ျပည္ကိုလိုခ်င္ေက ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတိပိုင္ ဥာဏအား ကာယအား ဟိရဖို႔။ ဥာဏအား ဟိဖို႔အတြက္ ရခုိင္လူငယ္တိစြာ ပညာတတ္ေအာင္ ဥာဏ အင္အား ေကာင္းေအာင္ ႀကဳိးစားရဖို႔။ ကာယအင္အားဆို သည္မွာ စစ္ပညာကို ကၽႊမ္းက်င္ရဖို႔။ ယင္း ကာယအင္အား ဥာဏအင္အားနန္႔ ျပည္စံုမွ အစၥေရးႏိုင္ငံ ပိုင္ျဖစ္လာဖို႔။

နိဂံုးခ်ဳပ္အနီနန္႔ လူငယ္တိကို က်ေနာ္ေျပာခ်င္စြာက လမ္းႏွစ္လမ္းဟိေရ တလမ္းကပ်ား၏လမ္း၊ တလမ္းက ယင္လမ္း။ ပ်ား၏ လမ္းဆိုစြာက ပ်ားစြာ ဇာနီရာမွာ အမႊီးဆံုး ပန္းပင္ဟိေရလဲ ဆိုၿပီး လိုက္ရွာကတ္ေတ။ ယင္းအမႊီးဆံုးပန္းပြင့္တိ အရည္ၾကည္ ေခ်တိကို စုတ္ယူလာၿပီး ပ်ားသလက္ အျဖစ္ တည္ေဆာက္ကတ္ေတ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင္း ရခုိင္ လူငယ္တိစြာလည္း ဇာႏိုင္ငံ ဇာေဒသကိုပင္ေရာက္ေရာက္ ခုနားက ပ်ားတိပိုင္ အႏွစ္သာရဟိေရ ၀တ္မႈန္ရည္တိကို စုတ္ယူလာၿပီး မိမိရခုိင္ျပည္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖဳိးေအာင္ လုပ္ေဆာငကတ္ရဖို႔။ ေနာက္တခုက ယင္လမ္း ယင္တိ ဇာနိန္ရာမွာ အပုတ္အသိုး ဟိေရ ဆိုစြာကို သိကတ္ေတ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင္းနန္႔ ရခုိင္လူတိကို က်ေနာ္မွာခ်င္စြာက ယင္လမ္းစဥ္နန္႔ ပ်ားလမ္းစဥ္မွာ ဇာလမ္းစဥ္ကို လိုက္သင့္သလဲဆိုစြာကို မိမိ႐ို႕၏ အသိစိတ္ဓါတ္နန္႔ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ဆံုးျဖတ္ကတ္ပါ။

က်ေနာ္႐ို႕ ရခုိင္လူမ်ဳိးတိစြာ ဗုဒၵဘာသာ၀င္တိျဖစ္ကတ္ေတ။ ဗုဒၵဘာသာ၏ ပဌာန္း က်မ္းဂန္ထဲမွာ အဓိပဓိ ေလးပါးဆိုစြာဟိပါေရ။ ယင္းအဓိပဓိေလးပါးဆိုစြာက-

၁။ စိတၱအဓိပဓိ - စိတ္ထက္သန္ေအာင္လုပ္ရဖို႔။ စိတ္ထက္သန္ေအာင္ လုပ္ေရအခါမွာ လူတေယာက္စြာ မူယစ္ဆီး၀ါးသံုးစြဲနိန္လို႕ ဇာခါမွလည္း စိတ္ထက္သန္မႈကို မရ။

၂။ ဆႏၵအဓိပဓိ - မိမိျဖစ္ခ်င္ေရ ဆႏၵ။ မိမိႏိုင္ငံျဖစ္ခ်င္ေရဆႏၵ။ က်ေနာ္၏ စိတ္ထဲမွာ တသက္လံုးဟိခေရ။ ရခုိင္ျပည္စြာ အနည္းဆံုး ဖက္ဒရယ္အဆင္ ့ျဖစ္ရဖို႔္။ အခု ဖက္ဒရယ္အဆင့္ကို ရေအာင္ ဆရာၾကီး႐ို႕က တိုက္ပြဲ၀င္နိန္စြာ။ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ ေက်ာ္ၿပီးေက ရခိုင္ျပည္ကိုရေကေတာ့ခါ အေကာင္းဆံုးပါ။ ရခုိင္ျပည္ ထက္ငယ္ေရႏိုင္ငံတိ။ ရခိုင္ျပည္ေလာက္ ဧရိယာမဟိေရ ႏိုင္ငံတိ ကမၻာမွာ ၆၁ ႏိုင္ငံ ဟိေရ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင္း က်ေနာ္႐ို႕ ရခုိင္ျပည္စြာ ဧရိယာက်ဥ္းေရ။ လူဦးေရ နည္းေရဆိုၿပီးေက ထည့္စဥ္းစားစရာမလို။ အေရးႀကီး စြာက ရခုိင္သားတိုင္းစြာ ရခုိင္ျပည္ကို လိုခ်င္ေရစိတ္ဟိရဖို႔။

၃။ ၀ိရယ အဓိပဓိ - ၀ိရိယဆိုစြာ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္စြာတိ (သို႕) ကိုလုိခ်င္စြာတိကို ထပ္ခါအလီလီ၊ ထပ္ခါ အလီလီ မျဖစ္မခ်င္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းစြာ ၀ိရိယ အဓိပဓိ ျဖစ္ေတ။ တခ်ဳိ႕မွာ ၀ိရိယ ဟိလိုက္စြာ ႏွစ္လေလာက္ လည္းၾကာေရေနာက္ ၀ိရိယ မဟိယာ။

၄။ ၀ိမံသ အဓိပဓိ - လူတေယာက္ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာဖို႕၊ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ႀကီးပြါးခ်မ္းသာဖို႕ ဆိုစြာ အတိြ႕အႀကဳံ
ဗဟုသုတ လိုေရ။ ပညာ ဗဟုသုတ လုိေရ။ တနည္းအားျဖင့္ ကာယအင္အားလည္း ဟိရဖို႔။ ဥာဏ အင္အားလည္း ဟိရဖို႔။ ကာယအင္အား၊ ဥာဏအင္အားကိုေပါင္းၿပီးေက သမာသမတ္ ယထာဘူတ က်ေအာင္ လုပ္ျခင္းစြာ တိုင္းျပည္အတြက္လည္း ေကာင္းေရ။ မိမိအတြက္လည္းေကာင္းေရလို ပဌာန္း က်မ္းဂန္မွာ တိြ႕ရေရ။

ယင္းအတြက္ေၾကာင္း ဆႏၵအဓိပဓိ၊ စိတၱအဓိပဓိ၊ ၀ိရိယအဓိပဓိ၊ ၀ိမံသ အဓိပဓိ ဤအဓိပဓိ ေလးပါးနန္႔ အညီ ျပည့္စံု လာလို႔ဟိေက ဇာကိစၥကိုမဆို မေအာင္ျမင္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမဟိ။ အထူးသျဖင့္ ေဒနိန္႔ ရခုိင္လူငယ္တိမွာ စာဖတကတ္ပါ။ ေရာက္ေရ နိန္ရာမွာ ပညာကို ထူးခၽႊန္ေအာင္ သင္ကတ္ပါ။ ေနာက္ဆံုးမွာခ်င္စြာက က်ေနာ္ဆရာ အရင္းျဖစ္ေတ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းထြန္းကို သူ႕တပည့္တိက မိန္းေရ “ ဆရာႀကီး သမိုင္းကို ဇာေၾကာင့္သင္သလဲ၊ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းက - သမိုင္းကို သင္စြာက မအ ေအာင္လို႕ သင္စြာ”လို႕ ေျဖပါေရ။ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ ဆံုးမၾသ၀ါဒအရ ကိုယ့္သမိုင္းကိုေတာင္မွ ကိုယ္မသိေရ ရခုိင္တိစြာ - လူအ - တိ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိထားကတ္ပါ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ရခိုင္ေက်ာင္းတိမွာ ရခိုင္သမိုင္းကို သင္ရဖို႔လို႕ က်ေနာ္ တသက္လံုး တင္ျပခပါေရ။ ရခုိင္သမိုင္း ရခုိင္ေက်ာင္းတိမွာ သင္စြာက တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ဖို႕ အတြက္ အလြန္႕အလြန္ေရးႀကီးပါေရ။ ရခုိင္ျပည္စြာ ဗမာျပည္၏ မိတ္ဆီြအရင္းအခ်ာတိပါ။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏို္င္ငံႏွင့္ အိႏၵိယ႐ို႕နန္႔ မိတ္ဆီြအရင္း အခ်ာျဖစ္ဖ႔ိုရာလိုပါေရ။ ရခုိင္ျပည္လို႕ ေပၚလာလို႕ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံတိကို တိုက္ခိုက္ဖို႕အတြက္ မဟုတ္ဆိုစြာ အားလံုးသူ နားလည္ထားသင့္ေရ။

(မူပိုင္- နိရဥၥရာ သတင္းဌာန)

စက္တဘၤာ ၇-ရက္ ၂၀၁၀


: ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- :

(နိရဥၥရာ သတင္းမွကူးယူဘာသာျပန္ထားပါသည္။)

http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=2728

0 comments:

Post a Comment