Sunday, August 29, 2010

ဦးခိုင္ျပည္စိုးႏွင့္ တိြ႕ဆံုမိန္းျမန္းခ်က္
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂတ္စ္လ ၁ ရက္နိန္႕က ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕၀င္ ဦးခိုင္ျပည္စိုးႏွင့္ သူတပည့္ ျဖစ္သူ ႏွစ္ဦးအား ရဲ SP ႏွင့္ စရဖမွ (စစ္ေတြ)အမွတ္ ၁ ရဲစခန္းကို ေခၚယူျပီး စစ္ေဆးမိန္းျမန္းမူမ်ား ျပဳလုပ္ခသည္။ ေခၚယူ စစ္ေဆးမိန္းျမန္းမူႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး နိရဥၥရာကမိန္းျမန္းရာ ဦးခိုင္ျပည္စိုးမွ အဂုပိုင္ စတင္ ေျပာၾကားသည္။

ေျဖ။ ။ ၾသဂတ္စ္လ ၁ ရက္နိန္႕ ညဇာဖက္ ၄ နာရီေလာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္နန္႔ ကၽြန္ေတာ္ တပည့္ႏွစ္ေယာက္ကို အမွတ္(၁) ရဲစခန္းက လာေခၚေရ။ တခ်က္ေခ် မိန္းစရာဟိေရဆိုၿပီးေက ေခၚယူလားပါေရ။ ယင္းမွာသို႔ ေခၚယူလားေရအခါမွာ ကၽြန္ေတာ္ကို စာရြက္တိကိုထုတ္ျပေရ။ ယင္းမွာ ဇာတိပါေရလဲဆိုေကေတာ့ခါ ေဒ " ၂၀၀၈ ဥပေဒ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္" ဆိုေရ စာတန္း တခုပါေရ။ ေနာက္တခု "ကိုလိုနီကၽြန္သေပါက္ ၂၂၆ႏွစ္ ၾကာျပီး ေသာအခါ" ဆိုေရ စာတေစာင္ ပါေရ။ ယင္းစာတိစြာ ကၽြန္ေတာ္ဘားကရေရလို႔ သူ႐ုိ႕က ယူဆျပီး ကၽြန္ေတာ္ကို မိန္းပါေရ။ ယင္းခါ ကၽြန္ေတာ္ကေျပာေရ။ ေဒခ်င့္တိက ကၽြန္ေတာ္ဘားကမဟုတ္ပါ။ ေဒစာ႐ြက္တိကိုဖတ္ဖူးလားလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကိုမိန္းပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ဖူးပါေရ။ ဇာမွာဖတ္ဖူးေရလဲလို႔ဆက္မိန္းေရခါ အိန္တာနက္မွာ ဖတ္ဖူးပါေရလို႕ကၽြန္ေတာ္က ယင္းပိုင္ေျပာျပပါေရ။ ေဒဟင့္တိက လူတကာဖတ္လို႕ရေရ ကိစၥတိပါလုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပပါေရ။ ယင္းကိစၥတိနန္႔ကၽြန္ေတာ္ကို အဓိကမိန္းပါေရ။

မိန္း။ ။ ယင္းစာတန္းတိကို သူ႐ို႕ကဇာပိုင္ရဟိစြာပါလဲ။


ေျဖ။ ။ ဆရာေတာ္ ရမၼာ၀တီ အသွ်င္ ပညာစာရကို ဖမ္းဆီးျပီး ေက်ာင္းကနိန္ျပီးေက ပစၥည္းတိ အားလံုးကို သိမ္းဆည္း ယူေဆာင္လားပါေရ။ ယင္းအထဲက စာတန္း ႏွစ္ေစာင္ကို သူ႐ို႕က ကၽြန္ေတာ္ဘားကရေရ စာတန္းဆိုျပီး ကၽြန္ေတာ္ကို စစ္ေဆးမိန္းျမန္းစြာပါ။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စစ္ေဆးမိန္းျမန္းပါေရ။

ိမိန္း။ ။ ဆရာေတာ္ဘားက သိမ္းဆည္းရမိေရ အထဲမွာ ပါေရ ႏိုင္ငံေရး စာတန္းဆိုေတာ့ခါ ဆရာေတာ္က ႏိုင္ငံေရးနန္႔ ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္မူမ်ား ဟိပါသလား။

ေျဖ။ ။ ဆရာေတာ္စြာ သမိုင္းသုေတသီ တဦးျဖစ္ေတအတြက္ တရား၀င္ေရ စာတန္းနန္႔ တရားမ၀င္ေရ စာတန္းတိပါ ဆရာေတာ္ဘားမွာ ဟိနိန္စြာျဖစ္ပါေရ။ စာေရးဆရာ သမိုင္းသုေတသီ တဦး အနိန္နန္႔ မွတ္တမ္း မွတ္ရာ အနိန္နန္႔ သိမ္းဆည္းထားစြာသာ ျဖစ္ပါေရ။ ဆရာေတာ္စြာ ႏိုင္ငံေရးထက္ သမိုင္းသုေတသီနန္႔ လူမူေရး လုပ္ငန္းတိကိုသာ စိတ္၀င္စားပါေရ။

မိန္း။ ။ လက္ဟိ ဆရာေတာ္သီတင္းသံုးခေရ မဟာမုနိ ဗုဒၶ၀ိဟာရ ေက်ာင္း၏ အေျခအနိန္က ဇာပိုင္ဟိပါလဲ။


ေျဖ။ ။ ေနာက္ဆံုး ဗုဒၶမဟာဝိဟာရေက်ာင္း၏ အေျခအနိန္ကို ေျပာမယ္ဆိုလုိ႔ဟိေက ယင္းေက်ာင္းထဲမွာ တခုလည္းမဟိပါဗ်ာယ္။ အေဆာက္အဦးရာ က်န္ခဗ်ာယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္႐ို႔သိရပါေရ။ ယင္းမွာဟိေရ အေခ်တိကို ညနိန္႔ခါ (ၾသဂတ္(စ္)လ ၂ ရက္)ညဇာဖက္ ၄ နာရီေလာက္မွာ အားလံုးကိုထုတ္ယူလားပါေရ။ အမွတ္(၁) ရဲစခန္းကို ေရြ႕ထားေရ။

မိန္း။ ။ တခုလည္းမဟိဗ်ာယ္ဆုိေကေတာ့ခါ ဇာတိကိုယူလားပါေရလဲ။

ေျဖ။ ။ ေက်ာင္းမွာစာ႐ြက္စာတန္းတိ တခုလည္းမဟိပါဗ်ာယ္။ ယင္းသမိုင္းဝင္ပစၥည္းတိ အားလံုးပါလားလားချပီးပါဗ်ာယ္။

မိန္း။ ။ စစ္ေတြမွာ ဆရာေတာ္ ဖမ္းဆီးခံရေရ အေပၚမွာ ဇာပိုင္အျမင္တိဟိကတ္ပါေရလဲ။

ေျဖ။ ။ စစ္ေတြျမိဳ႕ထဲမွာ အေျခအနိန္က ဇာပိုင္ဟိေရလဲဆိုေကေတာ့ခါ ဆရာေတာ္မွာ တကယ္တန္း မာတုကာနန္႔ တစံုတရာ ၿငိစြန္းမႈဟိခေကဆိုလို႔ ဟိေက ယင္းမႈနန္႔ရာ အေရးယူသင့္ေရ။ က်န္ေရသမိုင္းဝင္ပစၥည္းတိ၊ အခ်က္အလက္တိ၊ ၿပီးေက အေခ်တိကိုေတာ့ခါ တခုလည္းမလုပ္သင့္လို႔ ယင္းပိုင္အျမင္တိဟိနိန္ကတ္ပါေရ။

မိန္း။ ။ ဆရာေတာ္စြာ မာတုကာမ (အမ်ိဳးသမီး)နန္႔ တကယ္ေဖါက္ျပန္မူ ဟိခပါသလား။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ပထမၾကားေရသတင္းအရ ဆရာေတာ္ အသွ်င္ပညာစာရကို မာတုကာမကိစၥနန္႔ ဖမ္းေရလို႔ ယင္းပိုင္သတင္းရပါေရ။ .ေကေလ့ လက္ဆုတ္လက္ကိုင္ ဇာသူမွျပႏိုင္စြာ မဟုတ္ပါ။ ျမင္စြာလည္းမဟိပါ။ ယင္းေၾကာင့္ မာတုကာမကိစၥနန္႔ ဖမ္းေရဆိုေကေတာ့ခါ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕က ဝိနည္းေတာ္အရ အေရးယူလိုက္ေက၊ သိကၡာခ်လိုက္ေက ဆရာေတာ္မွာ ၿပီးလားဗ်ာယ္။ က်န္ေရကိစၥတိက အေရးမၾကီး၊ ယင္းပိုင္ထင္ခပါေရ။လူဝတ္လွဲလိုက္စြာနန္႔ ၿပီးလားလိမ့္ေမလို႔ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕တင္ခေရ။ အဂုကေတာ့ခါ ယင္းပိုင္မဟုတ္ဘဲနန္႔ ဆရာေတာ္ကို ဇူလိုင္း (၂၇) ရကနိန္႔မွာ ဖမ္းယူလားၿပီးပါေရ။ ဓမၼသုခေက်ာင္းကိုေရာက္ေတအခါ လူဝတ္လွဲေရ။ ယင္းကနိန္ၿပီးေက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို ျပန္မပို႔ဘဲနန္႔ ရဲစခန္းကိုေခၚယူလားပါေရ။ ရဲစခန္းကိုေခၚယူလားေရအခါ ေအနိန္႔ထက္ထိ ရဲစခန္းမွာ စစ္ေဆးေရး လုပ္နိန္တုန္းလို႔ကၽြန္ေတာ္သိရပါေရ။

မိန္း။ ။ ဆရာေတာ္ကို ဇာအမႈတိနန္႔ တရားစြဲဆိုေမလို႔ ၾကားမိပါေရလဲ ။


ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ တရားစြဲဆိုေရ အခါ ဇာအမႈနန္႔ ဇာတိနန္႔ စြဲဖို႔လဲဆိုစြာကိုေတာ့ခါ မသိရသိမ့္ပါ။ အဂုက စစ္ေၾကာေရး ကာလရာဟိသိမ့္ပါေရ။ သူ႔ကို ဇာသူနန္႔မွလည္း မတြိ႔ရပါ။ ဆြမ္းပို႔ေရ အေကာင္ေခ် နန္႔ရာတြိ႔ရပါေရ။

မိန္း။ ။ ဇာတိဆက္ေျပာခ်င္ပါသိမ့္လဲ။


ေျဖ။ ။ ရခိုင္လူထုတတိ၏ အျမင္ကေတာ့ခါ ေဒဆရာကို ဂုနက ေျပာေရပိုင္ တကယ္တန္းသူ႔မွာဝိနည္းေတာ္အရ မာတုကာမနန္႔ တစံုတရာ က်ဴးလြန္းမႈဟိခေက ဝိနည္းေတာ္အရရာ အေရးယူစီခ်င္ေရ။ က်န္ေရ သမိုင္းဝင္ပစၥည္းတိ၊ အေခ်တိကို ဆံုးယႈံးမႈတိကို တေယာက္ကလည္းမလိုလားကတ္ပါ။ ဂု ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ျပည္သူတိဇာပိုင္ ျမင္ေရလဲဆိုေက ရခုိင္လူမ်ဳိးတိ၏ သမိုင္းဝင္ပစၥည္းတိ ဆံုးယႈံးရေရလို႔၊ ယင္းပိုင္ယူဆနိန္ကတ္ေတ။ေအဆရာေတာ္ဘားက ဖမ္းဆီးရလားေရ သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္တိကေတာ့ခါ ကေကာင္းတန္းဖိုးဟိေရစြာတိလို႔ အားလံုးကေျပာနိန္ကတ္ေတ။ ယင္းေၾကာင့္ ေဒစြာတိကို ဇာသူ႔ဘားကိုေရာက္နိန္လဲ၊ ဇာသူတိက သိမ္းထားလဲ၊ ေဒခ်င့္တိကို ဇာလုပ္ဖို႔လဲဆိုစြာကို ျပည္သူတိအားလံုးက မိန္းခြန္းထုတ္နိန္ကတ္ပါေရ။အေျဖ႐ွာနိန္ကတ္ပါေရ။


(ျပီး)

(ဦးခိုင္ျပည္စိုးမွာ ရခိုင္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အဖြဲ႕ေဟာင္း တဦးျဖစ္ျပီး ေထာင္ ၂၂ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျပီး မ်ားမၾကာမွီ ႏွစ္မ်ားက ျပန္လည္ လႊတ္ေျမွာက္လာသူ တဦးျဖစ္ပါသည္။ မဟာမုနိ ဗုဒၶ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတြင္ ေစတနာ၀န္ထမ္း ဆရာ တဦး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ တဦးလည္း ျဖစ္သည္။)

: ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- :

(နိရဥၥရာ သတင္းဌာနမွ)

0 comments:

Post a Comment