Thursday, September 30, 2010

ထေလာ့ ရခိုင္……ရခိုင္ ထေလာ့

ခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ)

သမိုင္း သုေတသီ ရမၼာ၀တီ အသွ်င္ပညာစာရကိစၥက မၿပီးျပတ္သီး။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရခိုင္တိကေတာ့ခါ အင္အားေတိစုၿပီး တြန္းလွန္ နိန္ကတ္ဆဲျဖစ္ေတ။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရေက ခုခံ ကာကြယ္နိန္ကတ္ဆဲျဖစ္ေတ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းတိ၊ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းတိ စသည္ျဖင့္၊ တဖက္ကလည္း လက္မွတ္ထိုး ေတာင္းဆိုေရအလုပ္ကို လုပ္နိန္ကတ္ဆဲ။ ဘေဇာင္ပိုင္ေခ်ာင္ျဖစ္ျဖစ္ ပံုစံမ်ဳိးစံု အသြင္မ်ဳိးစံုနန္႔ အလႊာေပါင္းစံုက ရခိုင္တိအနီနန္႔ ခုခံကာကြယ္ေရး အလုပ္တိကို သမိုင္း တာ၀န္တရပ္အနီနန္႔ လုပ္ကတ္ရလိမ့္ေမလို႔ ယံုၾကည္ပါေရ။ အမ်ဳိးထိေက မခ်ိေအာင္ နာတတ္ေတ ရခိုင္တိအတြက္ စိန္ေခၚမႈ တရပ္လည္း ျဖစ္နိန္ျပန္ပါေရ။

တခ်ဳိ႕ကလည္း မတရားေရ အမိန္႔အာဏာ ေအာက္က မတရားဖမ္း အမႈစီရင္ျခင္းဆိုစြာ မမွန္မကန္ေရ အေျဖ (မတရားေရ ဆံုးျဖတ္)ခ်က္တိရာ ထြက္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္း စိုးရိမ္နီကတ္ေတ။ အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ကို ေထာင္ထဲမွာ ရခိုင္သမိုင္းပညာသွ်င္ ပ႑ိတ္ဦးဦးသာထြန္းကိုပိုင္ သတ္ပစ္ကတ္ဖို႔ကို ကေကာင္းစိုးရိမ္ကတ္ေတ။ တဖက္မွာလည္း အနာဂတ္ ၾကယ္ပြင့္ေခ်တိ၏ အနာဂတ္၊ ၿပီးေက ရခိုင့္ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းအမီြအႏွစ္တိ။ က်ေနာ္တဦးတေယာက္တည္း အထင္ေျပာရေက နအဖ စစ္အုပ္စုအနီနန္႔ အလြယ္ေခ်နန္႔ ကိုင္တြယ္လို႔ရဖို႔ ကိစၥလို႔ျမင္ပံုရပါေရ။ တကယ့္တကယ္ လက္တိြ႔မွာေတာ့ခါ နအဖထင္ေရပိုင္ လြယ္လြယ္ကူကူ ကိုင္တြယ္လို႔ရဖို႔မဟုတ္ဘူး။ ယမ္းပံု မီးက်ဖို႔ကိန္း ျဖစ္နိန္ေရ။ ထိရဲ ထိၾကည့္ပါလို႔ နအဖကို ျပန္လည္ စိန္ေခၚရဖို႔ျဖစ္ေတ။ အမွန္ကေတာ့ခါ ကေကာင္းထိလြယ္ ယွလြယ္ေရကိစၥဆိုစြာကို ေဒအခ်ိန္မွာ နအဖလည္း နားလည္ သေဘာက္ေပါက္ေလာက္ယာ ထင္ပါေရ။ ရန္ကုန္မွာ ေက်ာင္းတက္နီကတ္ေတ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတိ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္တိက ရခိုင္ျပည္ဟိ ေက်ာင္းတိထိ ကူးစက္လာနိုင္ပါေရ။ ရခိုင္ျပည္က ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ (၁၅) ပါး၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို ဥေပကၡာျပဳၿပီး ဆရာေတာ္ဦးပညာစာရကို ေထာင္ခ်ခဖို႔ဆိုေက ရခိုင္တျပည္လံုးဟိ ရဟန္း သံဃာေတာ္တိအထိ ကူးစက္လားႏိုင္ပါေရ။ ရီြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ ပ်င္ဆင္ထားေရ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီကလည္း ရခိုင္လူထုကို လႈပ္ခါႏုိင္ပါေရ။ ေဒအဖြဲ႔အစည္းတိ၏ ႏုိးၾကားထၾကြမႈစြာ ရခိုင္တျပည္လံုးကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ပါေရ။ လူမ်ိုးေရးကို ႏြယ္လာေရ အတြက္ေၾကာင့္ ဗမာ့စစ္တပ္ထဲက ရခိုင္တိ အသွ်င္နာဂိဓေမာ္ကြန္းကိုေတာ့ခါ မေမ့ေလာက္သီးပါ ။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ပညာသွ်င္တိ တနည္းနည္းနန္႔ သတ္ပစ္ခံခရဖူးေရ သမိုင္းအတိြ႔ အႀကံဳတိ ဟိနိန္ၿပီးသားပါ ။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင့္သမိုင္းတိကို ရခိုင္လူထုသိေအာင္ ကမၻာကသိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေရ ရခိုင္ပညာသွ်င္တိ သုေတသီတိ သတ္ပစ္ခံခရေရ သမိုင္းအတိြ႔အႀကံဳက ဟိၿပီးသားပါ။ ေဒတခါထိေက ရခိုင္တိ ဇာလုပ္ဖို႔လဲ။ ရခိုင္သမိုင္းတိကို ရခိုင္တိျပန္လည္ သိလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈတိ အားလံုးစြာ မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒဖက္က ရပ္သူတိအတြက္ကေတာ့ခါ မဟာရန္သူျဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာပါေရ။ ေဒဆရာေတာ္ကေတာ့ခါ ပိုလို႔ထူးျခားေရ။ လီလ႐ြင့္လားဖို႔ မိဘမဲ့အေခ်တိကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ေရ။ ၿပီးေက အနာဂတ္ ေပ်ာက္မလားေအာင္ အနာဂတ္ကို လမ္းညြန္ ပီးႏုိင္သူျဖစ္ေတ။ အစိေကတိ၏ သဘာ၀က အနာဂတ္၏ ၾကယ္ပြင့္တိျဖစ္ေတ သိပၸံေမာင္၀စကားနန္႔ ေျပာရေက အနာဂတ္မွာ သမၼတေလာင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္း၊ ပညာသွ်င္ေလာင္းတိ မပါလို႔ ဇာသူတတ္အပ္ေျပာႏုိင္ဖို႔လဲ။ ထို႔အတူ ရခုိင္စာပီဆန္းသစ္ေရးကို ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးပမ္းနီၿပီး ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္နီေရ ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းအမီြအႏွစ္တိကို စုစည္းထိမ္းသိမ္းနီစြာ ျဖစ္ေတ ။ ေအပိုင္ ထူးျခားခ်က္တိက လိုင္ေျခာင္းထဲက စူးတေခ်ာင္းပိုင္ျဖစ္နီဖို႔စြာ ေသခ်ာေရ။ ရခိုင္တိအတြက္ေတာ့ခါ “စူး” တေခ်ာင္း မဟုတ္ပါ ။ “ေဆာက္” တေခ်ာင္းသာျဖစ္ေတ။ အနာဂတ္ကို ထုဆစ္နီေရ ေဆာက္တေခ်ာင္း ။

အနာတ္ၾကယ္ပြင့္တိျဖစ္ေတ ေဒအေခ်တိက နင္းေခ်ပစ္ဖို႔ ရခိုင္ျပည္နန္႔အ၀ီးဆံုးကို ဆြဲထုတ္လားဗ်ာယ္ ။

ေဒသခံလူထုက ေဒအေခ်တိကုိ တာ၀န္ယူဖို႔ ေျပာနီကတ္ေတၾကားက ဗမာျပည္ကို အဓမၼ ပို႔ပစ္ လိုက္ျခင္းစြာ ရခိုင္တိလက္ပိုက္ ၾကည့္နီလို႔ မရဆိုစြာကို ျပသ လိုက္စြာျဖစ္ေတ ။

ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းအမီြအႏွစ္တိဂါ ဇာမွာလဲ။ ဆရာေတာ္ကိုလည္း လုပ္ႀကံဖန္တီးျပီးေက ဖမ္းထားေရဆိုစြာ တျဖည္းျဖည္းနန္႔ ရုပ္လံုးေပၚလာပါေရ။ ျပန္မလြတ္ဘဲ အဓမၼေထာင္ခ်ပစ္ေက ဇာလုပ္ဖို႔လဲ ။ ေဒခ်င့္တိက ရခိုင္ျပည္သူ ျပည္သားအတြက္ တကယ့္စိန္ေခၚမႈတရပ္ျဖစ္ပါေရ ။ ေဒနီရာမွာေတာ့ ခါ ဆရာေတာ္လြတ္ေျမာက္ေရး ၊ ဗမာျပည္ကို အဓမၼေခၚယူလားေရ အေခ်တိကို မူလနီရာသို႔ ျပန္လို႔ေရာက္ဟိေရး၊ အဓမၼသိမ္းယူထားေရ ရခိုင့္သမိုင္းအမီြအႏွစ္တိ မူလနီရာကို မေပ်ာက္ဟိဘဲ ျပန္လည္ေရာက္ဟိေရးနန္႔ မဟာမုနိဗုဒၶ၀ိဟာရေက်ာင္း ျပန္လည္ရွင္သန္လႈပ္ရွားေရးအတြက္ ခုခံကာကြယ္ေရးကို အခ်ိန္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ေတ ။ ေအခ်င့္တိစြာ ရခိုင္လူထုအတြက္ သမိုင္းကတင္ပၤးလိုက္ေတ သမိုင္းပီးတာ၀န္တခုျဖစ္ေတ ။

စာၾကြင္း ။ ။ အရွင္နာဂိဓေမာ္ကြန္းကို စိန္ေခၚလိုက္စြာျဖစ္ေတ ေဆာင္းပါး Arakan Review မွာ ႐ြီးၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္တြင္းနန္႔ ဆက္စပ္နီသူတိ၊ တပ္ထဲက ရခိုင္အခ်ဳိ႔တိနန္႔ စကားတိေျပာျဖစ္ပါေရ။ တပ္ထဲက ရခိုင္တိလက္ပိုက္ၾကည့္မနီဖို႔ က်ေနာ္ရီြးေတာ့ခါ ျပည္ပက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔စည္းတခ်ဳိ႕ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္ေခ် တေစာင္ေတာင္မထုတ္ျပန္စြာကို ေထာက္ျပကတ္ပါေရ။ တဖက္ကလည္း ျပည္တြင္းထဲက ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ၀ိဇၨာပညာရပ္မ်ား အထူးျပဳ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား (တကၠသိုလ္မ်ား – ရန္ကုန္) နန္႔ ရခိုင္ျပည္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ျပည္က ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး (၁၅) ပါး လက္မွတ္ထိုး ေတာင္းဆိုျခင္းတိနန္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ျပကတ္ပါေရ။ က်ေနာ္ကေတာ့ခါ က်ေနာ့္ ဗီဇအတိုင္း နားရာေထာင္ခပါေရ။ ယင္းပိုင္ဆိုေက ျပည္ပမွာဟိေရ ရခိုင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း (နယ္သာလန္) ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျပည္ပ) ဗဟိုနန္႔ ဂ်ပန္ဌာနခြဲ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစည္းအရံုး၊ ရခိုင္ျပည္ အမ်ဳိးသား ညီညႊတ္ေရး ပါတီ႐ို႔ကို က်ေနာ့္ ေဆာင္းပါးမွာ တမွတ္တရ မွတ္တမ္းတင္ရဖို႔ျဖစ္ပါေရ။ ထို႔အတူ အနာဂတ္ ရခိုင္သမိုင္းမွာလည္း သမိုင္းအျဖစ္က်န္ခဖို႔ေသာခ်ာပါေရ။ ဆရာေတာ္ လြတ္ေျမာက္ေရး လက္မွတ္ထိုး ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုလည္း က်ေနာ္ လွမ္းၾကည့္ ျဖစ္ပါေရ။ ဇာသူ႐ို႕ထိုးထားေရလဲလို႔ပါ၊ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္၊ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းစေရ က်ေနာ္သိေရ ပုဂၢိဳလ္တိပါေရပိုင္ က်ေနာ္သိေရ ကေကာင္း မ်ဳိးခ်စ္ေတဆိုေရ ပုဂၢိဳလ္တိ နာမည္လံုး၀ (လံုး၀) ပါမလာစြာတိကိုလည္းတြိ႔ရပါေရ။ နိုင္ငံျခားသားတိ နာမည္ကိုေတာင္ တြိ႔ရပါလ်က္နန္႔ ရခိုင္ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတိ နာမည္ မတိြ႔ရလို႔ စိတ္ထဲမွာ ကသိ ကေအာက္ ျဖစ္ေကေလ့ ေဒခ်င့္က သမိုင္းဆိုစြာကို နားလည္လိုက္ေရ ။

----------
ဝန္ခံခ်က္။ ။ အာရကန္ရီဗ်ဴးက ျမန္မာဘာသာပို႔စ္ကို ရခိုင္ဘာသာနန္႔တတ္ႏိုင္သေလာက္ျပန္ပနာတင္လိုက္ပါေရ။

0 comments:

Post a Comment