Friday, March 26, 2010

လူမွဳေရးအက်ိဳးေဆာင္ မိဘမဲ့ပရဟိတေက်ာင္းထူေထာင္သူ ကိုသိန္းေမာင္ႏွင့္ တြိဆံုခန္း

မဟာမုနိအေခ်ေဂဟာေက်ာင္းကိုစေထာင္သူ ကိုသိန္းေမာင္သည္ ၁၉၈၈ ခု ျမန္မာႏိုင္ငံ သွ်စ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ တက္ႄကြစြာပါ၀င္လႈပ္လွ်ားခသျဖင့္ စက္တဘာၤ ၁၈ ရက္နိ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ စစ္တပ္မွဖမ္းဆီးအေရးယူမည္ကိုစိုးရိမ္၍ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံသို႕ ထြက္ၿပီးလာသူတဦးျဖစ္သည္။ ဘဂၤလာသို႕ေရာက္ၿပီး စစ္တေကာင္းေတာင္တန္း လမားၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္တန္းေက်ာင္း၌ မိဘမဲ့ပရဟိတ အေခ်ေဂဟာတခုကို ထူေထာင္ပါသည္။ အဆိုပါေဂဟာေက်ာင္းမွာ ယခုအခါ အသင့္အတင့္ ေအာင္ျမင္နီၿပီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါေက်ာင္း၌နီၿပီး ပညာသင္ခသူ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕မွာ ယခုအခါ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံတကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ား၌တက္ေရာက္ၿပီး ပညာသင္ၾကားနီၿပီးျဖစ္ရာ သူ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ႀကိဳးပမ္းအနစ္နာခံမွဳမ်ားအား စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားသိနားလည္းႏိုင္စီရန္ရည္ရြယ္ျပီး ယခုလတြင္ ကိုသိန္းေမာင္ႏွင့္တြိဆံုခန္းကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။

မိန္း ။ ။ မဟာမုနိအေခ်ေဂဟာေက်ာင္းကို ဇာခုႏွစ္က စေထာင္ပါေရလဲ။ ဇာေဒသမွာ တည္ထားစြာလဲ။
ေျဖ။ ။ လြန္ခေရ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က စေထာင္စြာပါ။ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္း ရြာေတာ္ခရိုင္ လမားၿမိဳ႕ ေက်ာက္တန္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ ေထာင္ထားစြာပါ။မိန္း။ ။ ေက်ာင္းသားဦးေရ ဇာေလာက္ဟိပါလဲ။ စေထာင္ခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ဇာေလာက္ဟိပါလဲ၊
ေျဖ။ ။ ေက်ာင္းတည္ၿပီး (၂) ႏွစ္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ေက်ာင္သား ၁၆ ေယာက္နန္႔ ေက်ာင္းသူ ၁၆ ေယာက္ စုစုေပါင္း ၃၂ ဦးျဖစ္ပါေရ။ ယင္းအခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားေခ်တိကိုစာျပဖို႕အတြက္ ေက်ာင္းဆရာ ၂ ေယာက္နန္႔ ေက်ာင္းဆရာမ ၁ ေယာက္ အလုပ္ခန္႔ႏိုင္ခပါေရ။ ေနာက္ ၁၉၉၈ ခုုႏွစ္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္သူ ၁၀ ေယာက္နန္႔ ေက်ာင္းဆရာမေနာက္တေယာက္ကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခပါေရ။ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၄၂ ေယာက္ထိ တိုးလာပါေရ။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာ ေက်ာင္းသားအေခ် ၆ ေယာက္ကို ထပ္တိုးခ်ဲ႕လက္ခံလိိုက္ေတအတြက္ မဟာမုနိ အေခ်ေဂဟာမွာ ေက်ာင္းနီေက်ာင္းစား ေက်ာင္းသားစုစုေပါင္း ၄၈ ေယက္အထိ တိုးလာပါေရ။ ယင္းအခ်ိန္မွာ မဟာမုနိအေခ်ေက်ာင္းကတာ၀န္ယူၿပီး ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံအစိုးရေက်ာင္းတိပါးမွာ ျဖန္႕ေက်ာင္းထားပီးေရ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၂၅ ေယာက္ထိဟိပါေရ။ ယင္းေက်ာင္းသား ၂၅ ေယာက္ကို လစဥ္ရိကၡာ ၊ ေက်ာင္းလခဖိုး၊ စာအုပ္အျပင္ တျခားလိုအပ္ေတစရိ္တ္တကိုလည္း ေထာက္ပံ့ပီးပါေရ။ သူရိုအတြက္ တေယာက္ကို အတန္းလိုက္ တာကာေငြ ၂၅၀၀ ကနီ ၃၀၀၀ အထိ ကူညီပီးပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ေက်ာင္းမွာ ၁ တန္းကနီ ၈ တန္းအထိ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ပါေရ။ ၈ တန္းေအာင္လားေရေက်ာင္းသားတိကို အျပင္အစိုးရေက်ာင္းတိမွာထားၿပီးေက အခုပိုင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ပီးထားပါေရ။

မိန္း ။ ။ ယင္းေထာက္ပံ့ေၾကးတိကို ဇာႏိုင္ငံက အကူအညီပီးပါေရလဲ။
ေျဖ။ ။ အီတလီႏိုင္ငံသား ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါးက ကူညီပီးစြာပါ။ သူနာမည္က လူဂ်ီလူပီ Mr. Lujilupi - ၆၀ ႏွစ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ေခၚစြာက ဖာသာလူပီ Father Lupi လို႕ေခၚပါေရ။ ေက်ာင္းအသံုးစရိတ္ တလအတြက္ တာကာေငြ (၁)သိန္း (ျမန္မာေငြ သိန္း ၂၀ ေလာက္) ပံုမွန္ ေထာက္ပံ့ပီးပါေရ။

မိန္း။ ။ ယင္းပိုင္လုပ္ေဆာင္နီေရလုပ္ငန္းတိထဲမွာ ဇာအခက္အခဲတိ ႀကံဳရပါေရလဲ။
ေျဖ။ ။အခက္အခဲ ခုခ်ိန္ထိ ေကာင္းေကာင္းမဟိပါ။ ဖါသာက လိုအပ္ေတအကူအညီပီးထားလို႔ပါ။ Father Lupi ဟိနီသရိ အဆင္ေျပဖို႔ယူဆပါေရ။ သူမဟိေကေတာ့ မေျပာတတ္ပါ။

မိန္း ။ ။ အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္တိဟိေက တခ်က္ေျပာျပပီးပါ။
ေျဖ။ ။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေက်ာင္းသားဦးေရ တိုးခ်ဲ႕ခ်င္ပါေရ။ အႏွစ္လည္း တိုးခ်ဲ႕ထားပါေရ။ ေနာက္ႏွစ္တိမွာလည္း အတတ္ႏို္င္ဆံုး တိုးခ်ဲ႕လားပါဖို႕။ ရည္မွန္းခ်က္က ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတိ ပညာအဆင့္တန္းတိုးတက္ၿပီး သူရို႕အနာဂါတ္ေကာင္းမြန္လာဖို႕အတြက္ျဖစ္ပါေရ။

မိန္း။ ။ ေက်ာင္းသားတိပညာေရး ထူးခၽြန္မႈအေျခအေန ဇာပိုင္ဟိပါေရလဲ။
ေျဖ။ ။ မူလတန္းနန္႕အလယ္တန္းေက်ာင္းသားတိက အနည္းဆံုး တႏွစ္မွာ ၅ ေယာက္က ၆ ေယာက္အထိ အစိုးရေက်ာင္းက ပညာထူးခၽြန္ဆုတိ ရကတ္ပါေရ။ ၿပီးေက ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ခရိုင္အဆင့္ ။ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေဒသအဆင့္မွာ ပန္းခ်ီႏွင့္ ခရာေတးၿပိဳင္ပြဲတိမွာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယအဆင့္ ဆုတိ အၿမဲတမ္း ရကတ္ပါေရ။ ထူးျခားစြာေျပာရဖို႔ဆိုေက လြန္ခေရ ၂၀၀၆ ခု ၾသဂုတ္လမွာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕မွာက်င့္ပေရ ေတာင္အာသွ်ႏိုင္ငံမ်ား (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ၿပီးခုန္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ရို႔ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသူတေယာက္ျဖစ္ေတ မေဇာ္ဦးျဖဴ ခရာေတးၿပိဳင္ပြဲမွာ ဒုတိယ ေငြတံဆိပ္ဆုႏွစ္ဆုကို ရခပါေရ။ ဒိျပင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတိကို မိမိိရို႕ ရိုးရာယိုင္ေက်းမွဴးအစိုင္အလာတိကို မိေပ်ာက္မလားေအာင္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေယွာက္တတ္လာေအာင္ ရခိုင္ရိုးရာ အဆို၊ အက၊ အတီးမ်ားအျပင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏အဆို အကမ်ားကိုလည္း စနစ္တက်သင္ၾကားပီးလွ်က္ဟိပါေရ။

မိန္း။ ။ မဟာမုနိအေခ်ေက်ာင္းမွာ ဇာလူမ်ိဳးအေခ်တိ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရကတ္ပါေရလဲ။
ေျဖ။ ။ ေက်ာင္းသားတိကေတာ့ လူမ်ိဳးစံုပါ။ အဓိက ရခိုင္၊ သက္၊ မာရမာ၊ ၿမိိဳ၊ ၿမံဳနန္႔ တျခားလူမ်ိဳးေက်ာင္းသား အေခ်တိလည္း ပါပါေရ။

မိန္း။ ။ မဟာမုနိအေခ်ေဂဟာေက်ာင္းကို တည္ေဆာက္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္နန္႔ပတ္သက္ျပီး တစိေက ေျပာျပပီးစီခ်င္ပါေရ။
ေျဖ။ ။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က့ ဆင္းရဲေရမိဘမဲ့အေခ်တိကို တျခားမိစံုဘစံုအေခ်တိပိုင္ ပညာတတ္စီခ်င္လို႔ပါ။ ေအႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲေရ ဗုဒၶဘာသာအေခ်တိအမ်ားႀကီး လူသူမေရာက္ ၀ီးေခါင္ေရနီရာတိမွာ ပညာမသင္နိုင္ဘဲ အမ်ားႀကီးပါ။ သူရို႕ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ကတ္ပါ။ သူရို႕ကို အဓိကဦးစားပီဗ်ာ ပညာပီးစြာျဖစ္ပါေရ။ ဆင္းရဲေရ မိဘမဲ့အေခ်တိကို ဦးစားပီးပါေရ။ အေခ်တိအနာဂါတ္ပညာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လို႔ မိမိဘ၀ကိုမိမိ ထိန္းေက်ာင္းလို႔ သူရို႕အနာဂါတ္လွပႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ပါေရ။

မိန္း။ ။ ေနာက္ဆံုး ဇာေျပာစရာ က်န္ပါသိမ့္ေရလဲ။
ေျဖ။ ။ ေျပာစရာ ေထြေထြထူးထူး မဟိပါယာ။ ေယေကလဲ့ ေအေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ရုပ္ပိုင္းဆို္င္ရာ စိတ္ပို္င္းဆို္င္ရာ အဓိကအကူအညီပီးနီေရ ဖာသာလူပီကုိ ကေကာင္းေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာခ်င္ပါေရ။ သူမဟိေက ကၽြန္ေတာ္ ဇာပိုင္စိတ္ဟိဟိ အေကာင္ထည္မေဖာ္ႏိုင္ပါ။ ယင္းေၾကာင့္ သူ႕ေက်းဇူး ကေကာင္းဟိပါေရ။ ေနာက္တခုက ေအဘဂၤလားေဒ့ခ်္အစိုးရနန္႔ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအရာဟိတိကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါေရ။ ေတာင္တန္းနယ္မွာဖြင့္ထားေရ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ေက်ာင္းကအေခ်တိအတြက္ တတ္ႏိုင္ေရဖက္က ကူညီပီးကတ္ေတအတြက္ သူရို႕ ကေကာင္းေက်းဇူးဟိပါေရ။

Ref: Arakan Music

0 comments:

Post a Comment