Wednesday, February 3, 2010

ရခိုင္အမ်ိဳးသမီး ဥကၠဌမွ ကုလ လူ႕အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ဘားသို႔ စာပို႕

2/3/2010

ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစည္းအရံုး (RWU) ဥကၠဌ ေစာျမရာဇာလင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလ လူ႕အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကိန္င္ေတးနားဘားသို႕ ညနိန္႔ခါက စာတေစာင္ ႐ြီးသား ပီးပို႕လုိက္သည္။

မစၥတာ ကိန္ေတးနားဘားသို႔ စာပီးပို႕ရျခင္း၏ ရည္ရြႊယ္ခ်က္ကို ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအရံုးမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက အဂုပိုင္ေျပာပါသည္။

“ပထမဆံုးအနိန္န္႕ေျပာခ်င္စြာက ကုလ လူ႕အခြင့္အရး ကိုယ္စားလွယ္ တေယာက္အနီနန္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္မွာ ရခုိင္ျပည္ကို လားေရာက္ လည္ပတ္ဖို႔ အစီအစဥ္ ဟိေရဆိုစြာကိုု သိရေရအတြက္ ဝမ္းသာမိပါေရ။ ယေကေလ့ ရခုိင္ျပည္ကို လားေရာက္ေရအခ်ိန္မွာ လူမ်ဳိးစုတခု၊ ေဒသတခုအတြက္ အဓိက ပစ္မွတ္ထားျပီး လားစြာထက္ ရခုိင္ျပည္တခုလံုးမွာ နီထုိင္ေရ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု၏ အေရးကို ပစ္မွတ္ထားဖို႕လေရလို႕ ျမင္မိေရ။ ယင္းေၾကာင့္ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ နီထိုင္နီကတ္ေတလူမ်ိဳးတိ အားလံုး၏ အေရးကို အာရံုစူးစိုက္ လုပ္ကိုင္စီလိုေရအတြက္ သူ႕ဘားကုိ အဂုပိုင္ စာပီးပို႕စြာ ျဖစ္ပါေရ။”

အဂုပိုင္စာပီးပို႔ေရအတြက္ ကုလ လူ႕အခြင့္အေရး ကိုယ္စားမ်ားအနီျဖင့္ ရခုိင္ျပည္ နယ္ဟိ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံနီရမႈ အေျခအနီမ်ားကို ပိုမို အလီးထား လာႏိုင္သည္ဟု သူမက ဆက္ေျပာသည္။

“ဇာကိစၥမဆို မေျပာဘဲနီေက တခုလည္းၿဖစ္လာဖို႔စြာ မဟုတ္ပါ။ သူ႐ို႕ မသိသိမ့္စြာကို သိေအာင္ ေျပာရဖို႔။ သိသင့္စြာတိကို သိေအာင္ တင္ျပရဖို႔။ ယင္းပိုင္လုပ္ေရအတြက္ ကုလ လူ႕အခြင့္ အေရး ကိုယ္စားလွယ္တိအနီနန္႕ ရခုိင္ျပည္မွာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ ခံနီရ စြာတိို ပိုျပီးေက သတိထားလာဖို႔။ အယင္ထက္ပိုျပီး လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥတိကို အလီးထား လာလီဖို႔လို႕လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါေရ။”

ေယၿပီးေက သူမက“ ရခုိင္ျပည္မွာ မီွတင္းနီထုိင္ေရရခုိင္တိအပါအဝင္ ခမီး၊ ဒိုင္းန၊ ျမိဳ၊ ခ်င္းလူမ်ဳိးတိနန္႔ တျခားတျခားေသာ လူမ်ဳိးတိအားလံုးစြာ လူ႕အခြင့္အေရးတိ ခ်ဳိးေဖါက္ခံနီကတ္ရစြာ ျဖစ္ပါေရ။ နအဖ စစ္အာဏာပိုင္တိ လက္ေအာက္မွာ လူမ်ိဳး တခု ဘာသာ တခုတည္းက ဖိႏွိပ္ခံနီကတ္ရစြာ မဟုုတ္ပါ။ ရခိုင္ျပည္သူ အမ်ားစု၏ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ နီကတ္ေတ လယ္ျမီတိ အမ်ားၾကီး အသိမ္းခံထားရေရ။ ျပီးေက ရခုိင္ျပည္မွာ စက္ရံု အလုပ္ရံုဆိုစြာလံုး၀ မဟိလို႔ ရခုိင္ျပည္သူတိအတြက္ တခုလည္း စားေသာက္ စရာမဟိၿဖစ္လာေရ။ယင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားတိအနီနန္႕ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္တိကိုလားပနာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္နီကတ္ရေရ။  တခ်ဳိ႕ေက်းရြာတိမွာဆိုေက လူသီလို႕ အသုဘလုိက္ပို႕ေကေတာင္မွ မမတိဂ်ည္း လုိက္ပို႕ရစြာတိဟိေရ။ ” ဟု ေျပာသည္။

မစၥတာ ကိန္ေတးနားဘာသို႔ သူမ ပီးပို႕ေသာ စာတြင္ ရခုိင္ျပည္အတြင္း ခ်ဳိးေဖါက္ခံနီရေသာ လူ႕အခြင့္ အေရးမ်ားအနက္ အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းအရာ ၆ခုကို ထည့္သြင္း ေဖၚျပထားသည္။

ယင္း (၆)ခု႐ို႕မွာ

(၁) ရခုိင္ျပည္နယ္ ရမ္းျဗဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ အမ္းစေသာ နီရာမ်ားတြင္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ား၏ ဘိုးဘြားပိုင္ လယ္ျမီမ်ားမွာ ရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ငြိ႕ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သိမ္းဆည္းခံနီရျခင္း၊ 
(၂) ရခုိင္အမ်ဳိးသားမ်ားအနီျဖင့္ အလုပ္ယွားပါးေသာေၾကာင့္ မိမိျမီကို စြန္႔ခြာ နီၾကရျခင္း၊ 
(၃) ရခုိင္ျပည္နယ္ဟိ ျမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ အေခ်(ကေလး)စစ္သားမ်ား ပိုမို စုေဆာင္းခံနီရျခင္း၊ 
(၄) အတင္းအဓမၼ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ မတရား မုဒိမ္း က်င့္မႈမ်ား ခံနီရျခင္း၊ 
(၅) ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ဟိ သမုိင္းဝင္ အမီြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ တျခားနီရာမ်ားဟိ ရိွေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အမီြအႏွစ္မ်ား ဖ်က္ဆီး ခံနီရျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံနီရျခင္း၊ 
(၆) ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ယွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး ျပီး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္နီျခင္း 
႐ို႕ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလ လူ႕အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကိန္ေတးနားသည္ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၅ ရက္ နိန္႕မွ ၂၀ရက္နိ္န္႕အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္ လည္ပတ္မည္ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္သို႕ လားေရာက္ လည္ပတ္မည္ ျဖစ္သည္။

(မင္းဆက္ခိုင္မွ ေမးျမန္းသည္။) 

..................................
(နရဥၹရာမွကူးယူလို႔ ရခိုင္ပိုင္ၿပန္ထားသည္။ )

0 comments:

Post a Comment