Tuesday, June 23, 2009

ေၿပာလို႔မကုန္ ရခိုင္စကားပံု

၁)ဇရပ္မသြီး(မီးေသြး) တန္းထား(တံတား)မာခ်ီး။
၂)ေနာက္က်ေဂ လဒ(လင္းဒ)မာ အ႐ိုး၊ လူမာ အိုး၊ ဖုန္း(ဘုန္း)ၾကီးမာ သပိတ္၊ သူေတာ္မမာ အိတ္။
၃)ဆင္းရဲ လ(လူ)မြဲကို နတ္ၿမင္၊ မခ်ိလို႔ သြားၾကဲေဂ ရယ္ေယာင္ထင္ေရ။
၄)ဆင္းရဲလို႔ အငွားခံေဂ၊ သူ႒ီးသားက အၾကြီးခိုင္းေရ။
၅)ဆင္းရဲလို႔ဖင္ခံေဂ၊ သူ႒ီးသားက အၾကြီးႏွက္ေတ။ (စကားပံုဟိအတိုင္းပါ။႐ိုင္းဂါ႐ိုင္းပါေရ)
၆)မဟိမေကာင္း ဟိမေကာင္း၊ မေကာင္းခက္ေတ ေကာင္းခက္ေတ။
၇)မဟိဒုကၡ ဟိဒုကၡ။
၈)မေၿပေဂမၿဗီး မတီးေဂမၿမည္။
၉)လိပ္မႈိကိုရေရပိုင္ေခ်ာင္။
၁၀)ကၽြဲနားမာ ေစာင္းတီးေရပိုင္ေခ်ာင္။
၁၁)ေသာင္ၿပင္မာတင္ထားေရ ခြီးပိုင္။
၁၂)ခ်စ္ဂါ ခ်စ္ေတ ယေဂေလ့။
၁၃)လင္ရဖို႔ခါ မ,ရာနားပဲ့ေရ။
၁၄)မၿပည့္ရီအိုး ေဘာင္ဘင္ခတ္။
၁၅)အိမ္ဂါးအဆီြး ေမာင္းဂါၾကီး။
၁၆)အေကာင္းေၿပာေဂ င/ေယာင္းဖလာ။
၁၇)အိုးမပူဘဲ ခြက္ပူေရ။
၁၈)ကိုယ့္နန္႔မဆိုင္ ခြင္းမပိုင္၊ ဆြဲကိုင္မၿပဳရာ။
၁၉)မတူမတန္ ႐ႊီပင္းကန္၊ မတန္ေရေလာင္း မစီးေကာင္း။
၂၀)ဆင္းရဲၿခင္းကို ပြဲမာၿပေရ။
၂၁)လူမေပၚခင္ ခ်ီးေပၚေရ။
၂၂)အရက္မူး မ,ရာ ႏြားခိုးေပၚေရ။
၂၃)လက္ေဆာင္မပါ ဂါထာမစူး။
၂၄)ပြဲမဝင္ခင္ ၿပင္မာက်င့္။
၂၅)မထိုင္ခင္ကပင္ ၿခီဆင္းေရ။
၂၆)ခရမ္းသီးဖိုး ၿဂိတ္ဖိုးမာထင့္ေရ။
၂၇)ေတာင္က်ရီပိုင္ေခ်ာင္။
၂၈)ခ်င္းဓားပိုင္ေခ်ာင္။
၂၉)တႏွစ္လံုးႏြားေက်ာင္း ႏြားထီးမွန္းႏြားမမွန္းမသိ။
၃၀)ကုလားကိုသတ္ ဇီးကိုခြပ္။
၃၁)မယားကိုသတ္ ဇီးကိုခြပ္။
၃၂)အ႐ိုးကြဲယာင္႐ိုက္က အသဲစြဲေအာင္ခ်စ္။
၃၃)႐ြာနားကၿမက္ကို ႐ြာႏြားမစား။
၃၄)အပ်ဳိလိုေဂ အအိုကိုကပ္။
၃၅)ငါးၾကီးလုိေဂ ငါးေခ်နန္႔မွ်ား။
၃၆)ဖုန္း(ဘုန္း)ၾကီးမာတရား လူမာမယား။
၃၇)႐ႊီဟိေရဖ(ဘု)ရား ကို လူ႐ိုေသ။
၃၈)႐ႊီအေၾကာင္း ဖေယာင္းသိ။
၃၉)အေၾကာင္းကံမေကာင္း ဖ(ဘု)ရားေလာင္း ႏြားေက်ာင္းက်။
၄၀)ပန္းထိမ္ရ႐ိုး အမိ႐ႊီတက်ပ္က တမတ္ခိုး။
၄၁)ေမ်ာက္မီးဇရေရပိုင္။
၄၂)ဒုတ္က် မ,ရာ ဓၿမ(ဓားၿပ)မွန္းသိေရ။
၄၃)အသြင္မတူ အိမ္သူမၿဖစ္။
၄၄)’ဝ’မဟိဘဲ ‘ဝိ’လုပ္နိန္ေရ။
၄၅)’ရ’ကိုမႏိုင္ ရခိုင္ကို္မိန္း။
၄၆)’ရ’ကိုမသိ ရခိုင္နန္႔ညွိ။
၄၇)ေကာက္႐ႈိးပံုကိုေစာင့္ေရ ခီြးပိုင္။
၄၈)စည္ေၿခာက္ေတာဝင္ေရ ခ်ီ(ဂ်ီ)ပိုင္။
၄၉)မမီေရပန္းကို တံုးခုလို႔လွမ္းေရ။
၅၀)မငိုတတ္ေက ရယ္ေစာ္နန္႔တူေရ။
၅၁)မရယ္တတ္ေက ငိုေစာ္နန္႔တူေရ။
၅၂)မေၿပာတတ္ေက ဆဲးေစာ္နန္႔တူေရ။
၅၃)ရီၿပင္မာ စာရီးေရပိုင္။
၅၄)႐ြာသူၾကီးထံုးဗူး။
၅၅)ဇာတီၿဗီးေက ၿမန္းကိုၿဖတ္။
၅၆)အသီးကိုစားခ်င္ေဂ အပင္ကိုစိုက္။
၅၇)အရိပ္ကိုလဲးခို အကိုင္းကိုလဲးခ်ုိဳးး။
၅၈)ပဇ(ပါးစပ္)ကဖ(ဘု)ရား၂ လက္ကကားရားကားရား။
၅၉)ဗူးဆိုေဂ ဖ႐ံုမသီး။
၆၀)ေခ်ာင္းကေကာက္ကို ေလာင္းကေကာက္နန္႔ေလွာ္။
၆၁)သနားေဂ သနာေရာက္ေတ။
၆၂)ဖ်ားလို႔မနိန္ တက္ရာတက္လာေရ။
၆၃)ယားေရအကြက္ကို လက္က်ေရ။
၆၄)င/သေၿပသခသီး(သခြားသီး) ခိုးေရပိုင္။
၆၅)ဂ်င္းနည္းေဂ ပလဲေလွာက္ေတ။
၆၆)နပ်ဳိးသီးမွန္း -ီးမွန္းမသိ ခံုမာတင္ထားေဂ ေကာက္စားဖို႔ရာသိေရ။
၆၇)ခ်ီးကို႐ႊီၿဖစ္ေအာင္ၿငင္းေရ။
၆၈)ဆရာမၿပ င/ပိဖုတ္ေတာင္နည္းမက်။
၆၉)ကိုယ့္ေစာ္ကိုလည္း မမီး၊ လူေစာ္ကိုလည္းမစုပ္။
၇၀)အသိေခါက္ခက္ အဝင္နက္။
၇၁)ပဇြန္ပိုင္ေခ်ာင္ ဦးေႏွာင့္နန္႔ ခ်ီးနန္႔ေရာနိန္ေရ။
၇၂)ေလာင္းထက္ ထူးဝါး႐ွည္ေရ။
၇၃)ဝလံုးခ်သုတ္(ဝါးလံုး ခ်ီးသုတ္)။
၇၄)ခြီးေလာက္က်ပိုင္ေခ်ာင္။
၇၅)ဒရမ္းစည္ကို ခီြးသီးေပါက္ေတပိုင္ေခ်ာင္။
၇၆)ဆင္းရဲသားလထုတ္ ၾကြက္ကိုက္ေတ။
၇၇)ပင္လယ္ၿပင္ကို င/ပိခပ္ေတပိုင္ေခ်ာင္။
၇၈)င/ပိ၊ဆားမပါေရ ဟင္းပိုင္။
၇၉)မခ်စ္ေကလဲး ေအာင့္ကာနမ္း၊ မနမ္းခ်င္ေလ့ ပင့္သက္ခ်ဴ။
၈၀)ေတာင္းမာအကြပ္ လူမာအဝတ္။
၈၁)ဖားကိုတုလို႔ ခ႐ုခံုေရ။
၈၂)အယင္လိုေဂ ၿဖၿဖည္းလုပ္။
၈၃)ကိုယ့္ထိုက္နန္႔ ကိုယ့္ကံ။
၈၄)ကစပ္ရာက ရန္စေရ။
၈၅)အတတ္ၾကဴးေဂ အ႐ူးၿဖစ္။
၈၆)သားသမီးခ်ီးေငြ ၾကက္ေသာက္ရီ နတ္ပင္႐ႊီခ် ၿပန္မရ။
၈၇)ေမာင္နန္႔ႏွမ အယင္ရ။
၈၈)သမီးခအုိ အယင္လို။
၈၉)ခီြးကိုသတ္ခ်င္ ခ(ခီြး)ခ်င္ မ်က္ႏွာကိုၾကည့္။
၉၀)လမ္းမသိေဂ ခီြးပဒုံးကိုဆဲြလို႔လိုက္။
၉၁)ခီြးပဒံုးကို က်ဳိင္ေဒါက္စြပ္ေတပိုင္။
၉၂)လင္နန္႔မယား ခ်ာ(လွ်ာ)နန္႔သြား။
၉၃)႐ြာကအမႈေက်ာင္းကိုပတ္။
၉၄)ေက်ာင္းကအမႈ႐ြာကိုပတ္။
၉၅)မေကာင္းေဂ ေက်ာင္းကိုပို႔။
၉၆)ဆရာမေကာင္း တပည့္ေဂါင္း။
၉၇)သားသမီးမေကာင္း မိဖ(ဘ)ေဂါင္း။
၉၈)တပည့္လိမ္မာ ဆရာအာပတ္လြတ္။
၉၉)ခီြးပဇ(ပါးစပ္)က နတ္စကားေၿပာေရပိုင္။
၁၀၀)အိပ္ေရအေၾကာင္း မိုးက်မရာ(ႏိုးမရာ)သိဖို႔။
၁၀၁)ဆြမ္းတဆုပ္နန္႔ ဖ(ဘု)ရားကိုရန္တိုက္ေတပိုင္။
၁၀၂)မသိေဂ မိန္း(ေမး)၊ မစင္ေဂ ဆီး။
၁၀၃)ဆပ္လွီးရာမာ ခီြးေမွ်ာ္ ေမွ်ာ္လို႔။
၁၀၄)လက္ပန္ပင္မာ ဇ႐ြက္(ဇရက္)က် က်လို႔။
၁၀၅)ခ်ီးမစားရေရ ခီြးပိုင္။
၁၀၆)ခ်ီးမစားရေရခီြး ေဂါင္းကိုက္ေတ။
၁၀၇)ေဒါင္းကေရပိုင္ ဖင္ဟေဟာင္းနန္႔။
၁၀၈)ေတာမရေရ ခဲးဝါပိုင္။
၁၀၉)ဆင္ကန္းေတာတိုး။
၁၁၀)ၾကက္ကန္းဆန္တိုး။
၁၁၁)ဆီးေတာက္နိန္ေရငါးပိုင္။
၁၁၂)ခ်(ခ်ီး)ဒံုးၾကီေဂ ခီြးမစား၊ စကားၾကီးေဂ လူမယံု။
၁၁၃)မေၿပာခ်င္ေဂ လြတ္ေတ၊ မေတာ္ခ်င္လို႔ မလြတ္။
၁၁၄)သတိမမူ ဂူမၿမင္၊ သတိေဂ ၿမဴၿမင္ေရ။
၁၁၅)အဖထက္သားက တႏွစ္ၾကီး။
၁၁၆)ၾကိဳးေရမိုးလဲး မ႐ြာ၊ ႐ြာေရမိုးလဲး မၾကိဳး။
၁၁၇)အ႐ွက္မဟိ ပရစ္မ်က္ႏွာ။
၁၁၈)စိ္တ္ေကာင္းေဂ ႐ူးေရလို႔ထင္ေရ။
၁၁၉)ငါးဘိုင္းသစ္ကိုင္း။
၁၂၀)မၿဖစ္သာၾကံ ႏြားနန္႔ထြန္၊ သီ(ေသ)လတ္ေမၾကာက္ ေပါက္တူးေပါက္။
၁၂၁)ဆားမပါေဂ ၿပာလဲးတမ်ဳိးေကာင္းေရဂါ။
၁၂၂)သံုေဒါင္းေထာင္းလို႔ တေဒါင္းမၿပည့္။
၁၂၃)ဆီပါေဂ ႐ႊစာမုန္႔လဲးေကာင္းေရဂါ။
၁၂၄)အလုပ္မၿမင္ရဲသား(စစ္သား)ဝင္ မဆိတ္ၿဖဴမတရိတ္ရ။
၁၂၅)မိန္း(မီး)ေလာင္ရာမာ လီပင့္ေရ။
၁၂၆)အစာကိုရာၿမင္ မွ်ားကိုမၿမင္။
၁၂၇)အတုကိုၿမင္ အတတ္သင္။
၁၂၈)မ်က္ကန္း ဆိပ္ဆီ(တေစၦ)မေၾကာက္။
၁၂၉)ၿဖစ္သမွ်အေၾကာင္း ေကာင္းပါရာ။
၁၃၀)မဟိေတာင္း(ေတာင့္)တ ဟိမ့္ေၾကာင္းၾက။
၁၃၁)ကုသိုလ္တသိုက္ င/ရဲတပိသ္သာ။
၁၃၂)ကံနန္႔ခီြးလား ခ်ီးနန္႔တိြ႔။
၁၃၃)ကံနန္႔သား က်ားမကိုက္။
၁၃၄)ကံနန္႔ခီြး နသီြး(ႏႈတ္သီး)ခ်ီးမွန္။
၁၃၅)ခ်ီးစိုက္လူထက္ ၿမင္လူ႐ွက္။
၁၃၆)ဇာတ္သမား မယား၊ ဖဲသမား ဒဂၤါး။
၁၃၇)ေယာက်္ားေကာင္းေဂ ေမာင္းမတေထာင္၊ မ-(မိန္း)မေကာင္းေဂ ေက်ာင္းကအေကာင္။
၁၃၈)အခ်ဳိ႐ွာေဂ သကာတိြ႔။
၁၃၉)သ(သြား)ခ်ီးတက္ေတ ၾကံကိုဝယ္စားဆိုေဂ နပ်ဳိးသီးကိုဝယ္စားလာေရ။
၁၄၀)မမိန္းဘဲမေၿပာေဂ့ မေခၚဘဲမထူးေဂ့။
၁၄၁)အမွန္ဆို နာလိုခံခက္ ေဒါသထြက္ေတ။
၁၄၂)မရတမ်ဳိး ရ,တမ်ဳိး။
၁၄၃)မစားရေဂ’နင္’ စားရေဂ’လင္’။
၁၄၄)ၾကြက္ကိုမာန္ပါ အိမ္(က်ီ)ကိုမီးတိုက္။
၁၄၅)ဗူးေကာင္းေဂ စင္ခံ၊ လင္ေကာင္းေဂ စံ။
၁၄၆)အခ်ဳိက္လြန္ေဂ တူးေရ။
၁၄၇)ရည္းစားတေထာင္ လင္ေကာင္းတေယာက္။
၁၄၈)အဘိန္(ထမီ)ဆိုးကို ၾကြက္ကိုက္ ကိုက္လို႔။
၁၄၉)အ႐ူးမဟင္းခူး။
၁၅၀)ေခတ္မေကာင္းလို႔ ႐ူးကြန္ေဆာင္ေရ။
၁၅၁)သီဖို႔အစ ဖ်ားေရ။
၁၅၂)သီရာသီဖို႔ ဝမ္းက်မစဲး။
၁၅၃)အိုရာအိုေရ ၿဂိဳမက်ဳိး။

.............
ေက်ာက္႐ိုးသားေခ်

0 comments:

Post a Comment