Monday, February 2, 2009

ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္


ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕သည္ကား ရခိုင္ျပည္ရွိ ရမၼာ၀တီေခၚ ရမ္းျဗဲကၽြန္း၏ေျမာက္ဘက္ဖ်ားရွိ
ဘဂၤလားပင္လယ္ကမ္းေျခ အနီးတြင္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ေရွးအခါက
ရခိုင္ျပည္ၾကီးတြင္ ၀တီေလးရပ္အပါအ၀င္ တိုင္းၾကီး(၁၂)တိုင္းရွိခဲ့ဘူးေပသည္။ ထိုတိုင္း
မ်ားထဲတြင္ ရမၼာ၀တီေခၚ ရမၼာပူရ ကၽြန္းသည္လည္းတိုင္းတတိုင္းအျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့ေလသည္။
ရမၼာပူရကၽြန္းအား ေနာက္တနည္း အဆိုတရပ္မွာကား ကႆဖဘုရားသခင္လက္ထက္
ေတာ္အခါက တပါးေသာေန႕တေန႕တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ရဟႏၱာမ်ားႏွင့္ ေကာင္းကင္
စံခရီး ၾကြေတာ္မူရာတြင္ ရခိုင္ျပည္၏အလယ္ဗဟိုက်ေသာ ပင္လယ္ထဲတြင္ ၀မ္းဘဲငွက္
သ႑ာန္ကဲ့သို႕ ကၽြန္းငယ္တစ္ခုေပၚသို႕ ဆင္းသက္ရပ္နား ေတာ္မူျပီးကၽြန္းငယ္ကားေနာင္
တြင္ ၀မ္းဘဲကၽြန္းဟုအမည္တြင္အ့ံဟူဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ထားခဲ့ေတာ္မူသည္။ ယခုကာလၾကာ
ရွည္လာျခင္းေၾကာင့္ ရမ္းျဗဲကၽြန္းဟူေျပာင္းေရႊ႕ေခၚဆိုၾကေၾကာင္းအဆိုရွိခဲ့ေလသည္။
ထို႕ေနာက္ကာလအလြန္ၾကာျမင့္လာေသာအခါတြင္ ရခိုင္ျပည္အားျမန္မာမင္းတို႕သိမ္းပိုက္
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေလသည္။ ထိုမွတဖန္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၂၄-၂၆ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာတို႕
ပထမအၾကိမ္စစ္ပြဲၾကီးျဖစ္ပြားရာ ရခိုင္ျပည္အားအဂၤလိပ္ တို႕သိမ္းယူရရွိသြားေလသည္။
ထိုအခါအဂၤလိပ္တို႕သည္ ရခိုင္ျပည္အားေလးခရိုင္ ျပဳလုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေလသည္။ ၄င္းတို႕မွာ
(၁) စစ္ေတြခရိုင္၊ (၂) အမ္းခရိုင္၊ (၃) ရမ္းျဗဲခရိုင္၊ (၄) သံတြဲခရိုင္မ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။
ခရစ္သကရာဇ္ ၁၈၂၉ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕တြင္ ရခိုင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ခ်ထား
ျပီး တပ္ျမိဳ႕သဖြယ္ျပဳလုပ္ထားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရေပသည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၃၇ ခုႏွစ္တြင္
အမ္းခရိုင္ကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္ျပီးလွ်င္ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းယူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ေလ
သည္။ ထို႕ေနာက္တဖန္ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ရမ္းျဗဲ ခရိုင္ကိုဖ်က္သိမ္းျပီး အမ္း
ခရိုင္ႏွင့္ ရမ္းျဗဲခရိုင္ႏွစ္ခုကို တခုတည္းအျဖစ္ပူးေပါင္းေက်ာက္ျဖဴခရိုင္အျဖစ္ျပဳလုပ္
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ဟုေခၚေ၀ၚျခင္းမွာ လွပ ျဖဴေဖြးေသာေက်ာက္စရစ္လံုးငယ္ေပါမ်ားစြာရွိ
ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ဟုအမည္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕သည္ကား
အလြန္သာယာလွပျခင္းတို႕ႏွင့္ ျပည့္စံုေပသည္။ ျမင့္ေသာအရပ္မွၾကည့္လွ်င္ ပင္လယ္ေရ
ပတ္လည္၀ိုင္းလ်က္ရွိေနေပသည္။ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားဘက္သို႕သြားရန္ လမ္းတမ်က္ႏွာ
သာလွ်င္ကုန္းလမ္းဟူရွိေပသည္။ (ယခုေက်ာက္ျဖဴ ရမ္းျဗဲလမ္းမၾကီးျဖစ္သည္) သို႕ေသာ္
ပင္လယ္ေရ ပတ္လည္၀ိုင္းသည္ကဲ့သို႕ ရွိေနေသာ္လည္း ျမိဳ႕တြင္းရွိေသာက္သံုးရန္ေရမ်ား
မွာကားေရခ်ဳိတြင္းမ်ားသာျဖစ္ေပသည္။ လံုး၀ငန္ျခင္း၊ ေနာက္က်ိျခင္းမရွိေပ။
ၾကည္လင္ေအးျမသန္႕စင္ေသာေရခ်ိဳ ေရေကာင္းမ်ားသာျဖစ္ေပသည္။ စားေသာက္ဖြယ္ရာ
ဆန္ေရစပါးမ်ားမွာလည္း မရွားမေပါရွိေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ပင္လယ္ငါးမ်ားေပါလြန္း
အျခားျမိဳ႕ရြာမ်ားမွာကဲ့သို႕ ခ်ိန္တြယ္ေရာင္းခ်ရန္မလိုပဲ ပံုတိုက္ၾကည့္၄င္း၊ ေကာင္ေရအ
လုိက္ ေရတြက္၄င္းေရာင္းခ်ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ရာသီဥတုမွာလည္းမပူလြန္းမေအးလြန္းျခင္း
တို႕ေၾကာင့္ညီမွ်မႈရွိေပသည္။ ပင္လယ္ကမ္းေျချမိဳ႕ျဖစ္သေဘာၤေရယာဥ္မ်ားအခ်ိန္မေရြး၀င္
ေရာက္ဆိုက္ကပ္သြားႏိုင္သည္။ ရန္သတၱရုနည္းပါးမႈတို႕ေၾကာင့္အရာခပ္သိမ္းအႏၱရာယ္
အေပါင္းကင္းျငိမ္းျခင္းရွိေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္းေရာက္ဘူးသူတိုင္းသည္ စိတ္ေအး
ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိၾကေပသည္။ သည္တို႕ေၾကာင့္ပင္ေရွးလူၾကီးမ်ားက ျမိဳ႕အားထူးဆန္း
ေသာနတ္ကၽြန္းသာဟူသာေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကေပသည္။
ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕၏ အက်ယ္အ၀န္းမွာအလ်ား(၂)မိုင္၊ အနံ(၁)မိုင္ခြဲခန္႕ရွိပါသည္။ ျမိဳ႕၏
ေျမမ်က္ႏွာျမင္မွာေတာင္ကုန္းမ်ား ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ားဟူလံုး၀မရွိပဲစည္မ်က္ႏွာျပင္ကဲ့သို႕ ညီညာ
ျပန္႕ျပဴးလ်က္ရွိေပသည္။ ဤကားေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕၏သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖစ္ေပသည္။ ။


ကိုးကား- ေရႊျဖဴခင္ျမတ္လွ(ကံ႔ေကာ္ေတာ ဘုရားသမိုင္း)
http://kyaukphyu.ning.com/profiles/blogs/2650696:BlogPost:3502

0 comments:

Post a Comment